دانلود پایان نامه رشته روانشناسی | بلاگ

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

ساخت وبلاگ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه خودکارآمدی ، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی

دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالوهاب سماوی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه بود. روش پژوهش بکار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 310 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شیبکوه بودند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش نامه های خودکارآمدی عمومی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی و نمره درس ریاضی دانش آموزان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و نیز t مستقل استفاده شد.

یافته ها نشان داد که انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پیش بینی کننده عملکرد ریاضی دانش آموزان می باشند ولی توانایی فراشناختی سهمی در پیش بینی عملکرد ریاضی آنان ندارد. بنابراین با توجه به این که دانش آموزان در طول دوره تحصیل با مسائل و مشکلاتی از نظر آموزشی روبرو می شوند، شناسایی عوامل مرتبط و پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی آنان در حیطه های مختلف ضروری است.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی، عملکرد ریاضی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-5فرضیه‌های پژوهش… 7

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

عملکرد ریاضی.. 8

خودکارآمدی.. 8

توانایی فراشناختی.. 8

انگیزش تحصیلی.. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 11

2-2 عملکرد ریاضی.. 11

تعریف ریاضیات.. 11

تعریف عملکرد ریاضی.. 11

عوامل موثر بر عملکرد ریاضی.. 12

تاثیر اضطراب بر عملکرد ریاضی.. 12

شیوه های آموزشی ریاضی.. 15

2-3 انگیزش تحصیلی.. 16

تعریف انگیزش و انگیزه 17

اهمیت و معنای انگیزش… 19

انگیزش عمومی و انگیزش اختصاصی  برای یادگیری.. 20

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی  و یادگیری افراد. 21

انگیزش تحصیلی.. 22

رویکرد های مختلف انگیزشی.. 25

رویکرد رفتاری.. 25

رویکرد شناختی.. 25

رویکرد انسان گرایی.. 26

رویکرد اجتماعی-فرهنگی.. 29

رویکرد انتظار ضرب در ارزش… 30

نظریه انگیزش پیشرفت.. 31

نظریه انگیزشی نسبت دادن. 32

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان. 33

انگیزش تحصیلی: جمع بندی.. 37

2-4 توانایی فراشناختی.. 38

فراشناخت.. 39

مفهوم فراشناخت.. 40

مولفه‌‌های فراشناخت.. 44

راهبرد‌های فراشناختی.. 48

کمک به رشد توانایی های فراشناختی.. 51

راهبردهای توسعه ی توانایی فراشناختی.. 52

رابطه شناخت و فراشناخت.. 52

روابط بین اجزاء فراشناخت.. 53

اهمیت  توانایی فراشناختی.. 53

2-5 خودکارآمدی.. 57

ابعاد خودکارآمدی.. 59

منابع باورهای خودکارآمدی.. 60

دستاورد های عملکرد. 61

تجربه های جانشین. 61

ترغیب کلامی.. 62

حالتهای فیزیولوژیک… 62

خودکارآمدی و تنیدگی.. 63

ویژگیهای افراد خودکارآمد. 64

2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 71

2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 75

3-2 روش تحقیق. 75

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 75

جامعه آماری: 75

3-4 روش گردآوری اطلاعات: 76

3-5 ابزارهای پژوهش… 76

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی(GSE) 76

پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30) 77

پرسشنامه انگیزش تحصیلی.. 78

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 81

4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 81

شاخص های توصیفی جنسیت: 81

شاخص های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی: 82

شاخص های توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی: 83

شاخص های توصیفی متغیر توانایی فراشناختی: 84

شاخص های توصیفی متغیر خودکارآمدی: 86

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش… 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 94

5-2 بحث و تفسیر. 94

5-4 محدودیت ها ی پژوهش… 98

5-5 پیشنهادها 98

1-5-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی.. 99

خلاصه پژوهش… 100

منابع: 101

Abstract 112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1: انگیزش عمومی و اختصاصی برای یادگیری.. 21

جدول4-1: شاخص های توصیفی افراد به تفکیک جنسیت.. 81

جدول4-2، شاخص های توصیفی عملکرد ریاضی در دو گروه دختر و پسر. 82

جدول4-3، شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی در دو گروه دختر و پسر. 83

جدول4-4، شاخص های توصیفی توانایی فراشناختی در دو گروه دختر و پسر. 84

جدول4-5، شاخص های توصیفی خودکارآمدی در دو گروه دختر و پسر. 86

جدول4-6 : همبستگی بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 87

جدول4-7 : همبستگی بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-8: همبستگی بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون و ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 89

جدول4-10: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی.. 90

جدول4-11: آزمون t مستقل بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در متغیر عملکرد ریاضی.. 91

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 1-4: شاخص های توصیفی درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت.. 82

نمودار 2-4: نمودار میانگین نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر. 83

نمودار 3-4: نمودار میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر. 84

نمودار 4-4: نمودار میانگین نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر. 86

نمودار 5-4: نمودار میانگین نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر. 87

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 28 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:58

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A.)

گرایش: مدیریّت آموزشی

 

موضوع:

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسن شعبانی

 

استاد مشاور:

دکتر فروغ جعفری 

 

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و اهمّیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم  – ادبیات پژوهش

الف: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

تعریف فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

تاریخچه ی فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… 24

مؤلفه های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

شاخص های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 32

مدیریّت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

مدیریّت فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

جایگاه فرهنگ در سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

نقش های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

الگو های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 46

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت ………………………………………………………………………………………………….. 62

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت ……………………………………………………………………………. 63

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز ……………………………………………………………………………………………………………… 64

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، اثر بخشی و عملکرد …………………………………………………………………………………………….. 66

بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

تاریخچه ی بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 79

شاخص های بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

عوامل کاهش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ارکان اصلی دانش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 86

مشکلات بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

محور بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………… 89

نقش منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………………… 92

عوامل مؤثّر  بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فرهنگ بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فرهنگ بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………………. 99

نتایج تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم   – روش پژوهش

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 106

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

ب) تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

فصل پنجم  – نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ …………………………………………………………………….. 148

پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه

جدول شماره (1-2) جهت گیری مستقیم………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول شماره(2-2) : الگوی تشریح فرهنگ سازمانی تالکوت پارسونز…………………………………………………………. 47

جدول 1-4: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………. 113

جدول 2-4 : فراوانی و در صد فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………. 114

جدول 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………. 115

جدول شماره 4-4 : اطلاعات توصیفی میزان بهره وری در گروه نمونه………………………………………………………… 116

جدول شماره 5-4 : اطلاعات توصیفی  میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه…………… 116

جدول 6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری در گروه نمونه………………………………………………….. 117

جدول 7-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه……… 118

جدول 8-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خلّاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 119

جدول 9-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        120

جدول 10-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص توجّه به جزئیات خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        121

جدول 11-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 122

جدول 12-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        123

جدول 13-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        124

جدول 14-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص جاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه      125

جدول 15-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه           126

جدول 16-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 127

جدول 17-4 : نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به جنسیت…………………………………. 128

جدول 18-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به پست اداری……………………………… 129

جدول شماره 19-4 : اطلاعات توصیفی میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه…………….. 130

جدول 20-4: بررسی همگنی واریانس ها در معناداری میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه… 130

جدول شماره 21-4 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه     131

جدول شماره 22-4 : آزمون توکی جهت مشخص کردن تفاوت میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه           131

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه

نمودار 1-2: فرهنگ سازمانی و رفتار کارکنان از نظر لوئیس……………………………………………………………………….. 25

نمودار2-2: فرآیند مدیریّت فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………… 40

نمودار 3-2: جنبه های رسمی و غیر رسمی سازمان……………………………………………………………………………………. 41

نمودار4-2: الگوی پنج عاملی فرهنگ سازمانی کیا……………………………………………………………………………………… 51

نمودار 5-2: ارتباط متقابل بین تئوری،رفتار و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 52

نمودار6-2: تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد و رضایتمندی………………………………………………………………… 59

نمودار 7-2 : مدل سازمانی جوامع هافستد………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار 8-2: سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی……………………………………………………………………. 82

نمودار9-2: عوامل مؤثّر  بر بهره وری……………………………………………………………………………………………………….. 96

نمودار 1-4: فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………………………………… 113

نمودار 2-4 : فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………………………………… 114

نمودار 3-4: فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………………………………… 115

چکیده

هدف اصلی انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال 1392 می باشد،که در مجموع 120 نفر هستند و نمونه ی مورد مطالعه 92 نفر می باشد،که با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظّم انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ،ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ وپرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز است. تحلیل داده های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله ی فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون و  tمستقل صورت پذیرفت . نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های خلاقیت و نوآوری،توجه به جزئیات،سنجش ره آورد، تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان و سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دارمی باشد.ارتباط بین توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی درسطح 05/0 معنا دار می باشد. با توجه به این که این ارتباط ها مثبت است،مشخص می شود که با بالا رفتن میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های ذکر شده، بهره وری منابع انسانی بالاتر می رود. در ضمن  مشاهده شد که دو خرده مقیاس خطر پذیری وجاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی ارتباط معناداری ندارند.

 

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری منابع انسانی، آموزش و پرورش .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:56

دانشگاه ملایر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

مطالعۀ نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول ابتدایی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی نوری

استاد مشاور:

سرکار خانم هانیه کلانتری دهقی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پس­رویدادی و جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی 1392-1391 اشتغال به تحصیل داشتند. از این تعداد 180 نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز بیکن و همکاران، (2001) استفاده شد. این آزمون دارای 21 پرسش بسته پاسخ چهار گزینه­ای است که مراحل تحول شناختی (پیش­عملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) را اندازه­گیری می­کند. برای تحلیل ویژگی­های نمونه از شاخص­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون­های خی­دو چند­بعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون خی­دو چند­بعدی نشان داد که بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول پیش­دبستانی رفته و همتای پیش­دبستانی نرفته آنها تفاوت معنا­­داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون سلسله­­مراتبی نشان داد که اگر­چه آموزش در دورۀ پیش­دبستان می­تواند یکی از عوامل پیش­بینی تحول شناختی در آینده قلمداد شود، اما این تفاوت در سطح آماری معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل مختلف سهیم در تحول شناختی دانش­آموزان، تنها تحصیلات پدر می­تواند به طور معناداری تحول شناختی را پیش­بینی کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..10

1-5- پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….10

1-6- طبقه­بندی متغیرها………………………………………………………………………………………………….11

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ پژوهش

2-1- مفهوم و ماهیت تحول……………………………………………………………………………………………16

2-2- اصول حاکم بر  تحول……………………………………………………………………………………………17

2-3- ابعاد تحول…………………………………………………………………………………………………………..19

2-3-1- تحول جسمانی………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- تحول اخلاقی………………………………………………………………………………………………..21

2-3-3- تحول روانی- جنسی……………………………………………………………………………………..27

2-3-4- تحول روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………..30

2-3-5- تحول شناختی……………………………………………………………………………………………….34

2-3-5-1- مفهوم و ماهیت تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………….36

2-3-5-2- مراحل تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………………………

2-3-5-2-1- مرحلۀ حسی- حرکتی……………………………………………………………………………42

2-3-5-2-2- مرحلۀ پیش عملیاتی………………………………………………………………………………46

2-3-5-2-3- مرحلۀ عملیات عینی یا محسوس……………………………………………………………..59

2-3-5-2-4- مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی……………………………………………………………..63

2-3-5-3- دلالت­ها و کاربردهای تربیتی نظریۀ پیاژه………………………………………………………….70

2-3-5-4- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..71

2-3-5-5- تحول شناختی  از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………73

2-3-5-6- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..89

2-3-5-7- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….92

2-4- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. 99

2-4-1- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..100

2-4-2- سیر تحول آموزش پیش­دبستان در ایران و جهان…………………………………………….102

2-4-3- برنامه درسی و آموزش پیش­دبستان………………………………………………………………104

2-5 – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….108

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………119

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………120

3-4- حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………121

3-5 – فرایند اجرا………………………………………………………………………………………………………..122

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………….123

3-7- روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….126

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………130

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..132

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………..132

4-3 – تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………..139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………157

 تفسیر و تبیین یافته ها………………………………………………………………………………………….159

5-3- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..166

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….167

5-5- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..169

الف: فارسی……………………………………………………………………………………………………………..170

ب: انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..182

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:53

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

 

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

 

استاد راهنما :

دکتر زهرا حسینی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                                                          شماره صفحه

فصل اول

1-1 مقدمه. 15

1-2 بیان مساله. 16

1-3 اهمیت و ضرورت مساله. 18

1-4 فرضیه های تحقیق.. 20

1-5 سوال پژوهش…. 20

1-6 متغیرهای پژوهش…. 20

1-6-1 متغیر مستقل.. 20

1-6-2 متغیر وابسته. 20

1-6-3 متغییر کنترل.. 21

1-7 تعریف  واژه ها 21

1-7-1 آزمایش واقعی.. 21

1-7-2 آزمایش مجازی.. 21

1-7-3 یادگیری.. 22

1-8 خلاصه. 23

فصل دوم

2-1 مقدمه. 25

2-2 یادگیری.. 25

2-2-1 مفهوم یادگیری.. 25

2-2-2 مواضع نظریه پردازان مختلف در مورد یادگیری.. 26

2 – 3 آموزش و یادگیری.. 28

2 – 4 طراحی آموزشی یادگیری توانمندیهای پیچیده 29

2- 5 انواع روش های تدریس: 30

2-5-1 روش های تاریخی.. 30

2-5-2 روش های نوین تدریس…. 31

2-5-3 روش آزمایش…. 31

2-5-4 الگوی جدید پیشنهادی.. 37

2-6 آزمایش واقعی.. 39

2-6-1 مفهوم آزمایش واقعی.. 39

2-6-2 تاریخچه فعالیت های آزمایشگاهی  واقعی.. 39

2-6-3 محاسن استفاده از آزمایشگاه های واقعی.. 41

2-6-4 معایب استفاده از آزمایشگاه های واقعی.. 42

2-7  آزمایش مجازی.. 44

2-7-1 مفهوم آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-2 تاریخچه آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-3 محاسن استفاده از آزمایشگاه های مجازی.. 45

2-8 مواضع نظریه پردازان در مورد انجام آزمایش…. 46

2-9  رابطه انجام فعالیت های آزمایشگاهی با یادگیری.. 47

2-10 پیشینه تحقیق.. 48

فصل سوم

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش…. 53

3-3 طرح پژوهشی.. 53

3-4 جامعه آماری.. 54

3-5 نمونه آماری.. 54

3-6 ابزار های پژوهش…. 55

3-7 روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…. 56

3-8 روش اجرای پژوهش…. 56

3-9 روش تحلیل داده ها 57

3-10  جمع بندی.. 57

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 59

4-2 یافته های توصیفی.. 59

4-2-1 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه مجازی  60

4-2-2 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه حقیقی  61

4-3 یافته ها در چهارچوب فرضیات و سوال پژوهش…. 62

4-3-1 بررسی توزیع داده ها 63

4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق.. 64

4-3-2-1  فرضیه اول.. 64

4-3-2-2  فرضیه دوم. 65

4-3-3 بررسی سوال پژوهش…. 66

4-3-3-1  بررسی اثر روش تدریس بر عملکرد دانش آموزان.. 68

4-3-3-2  بررسی همگنی واریانس‌ها : 68

4-3-3-3 بررسی همگنی رگرسیون : 69

4-3-3-4 تحلیل کوورایانس…. 69

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 73

5-2 خلاصه پژوهش و بحث… 73

5-3 محدودیت های پژوهش…. 75

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 76

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…. 76

5-4-2 پیشنهادهای کاربردی.. 76

5-5 جمع بندی.. 77

فهرست جداول

عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه

جدول 2-1 ماتریس سازوکار یادگیری برپایه پروژه- محوری و حل مسئله  34

جدول 2-2: ویژگی انواع روش‌های آموزش آزمایشگاهی.. 35

جدول 2-3  جمع بندی سطوح پنجگانه و ویژگیهای هر سطح.. 37

جدول 3‑1 مشخصات طرح پژوهشی.. 53

جدول 3-2 مشخصات گروههای پژوهشی.. 55

جدول 4‑1: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری مجازی.. 61

جدول 4‑2: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری حقیقی.. 62

جدول 4-3  بررسی نرمال بودن.. 65

جدول 4-4  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه واقعی.. 66

جدول 4-5  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه مجازی.. 67

جدول 4-6  آزمون t مستقل روش آزمایشگاه مجازی و حقیقی.. 68

جدول 4-7  آزمون لوین جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس…. 69

جدول 4-8  آزمون همگنی ضرایب رگرسیون.. 70

جدول 4-9  آزمون تحلیل کوواریانس…. 71

جدول 4-10  میانگین تعدیل شده 71

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آزمایشگاه واقعی و مجازی بر یادگیری درس علوم تجربی بود. جامعه آماری شامل 96 نفر از دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه مدرسه نمونه دولتی شهید چمران شهرستان پیشوا بود و نمونه ها شامل 2 گروه 31 نفری که بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، شبه آزمایشی و ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته بود. طرح پژوهش بصورت پیش آزمون  پس آزمون بود و برای آموزش گروه مجازی از نرم افزار شبیه سازی شده کروکودیل شیمی و فیزیک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که روش آزمایشگاه مجازی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان شده است.

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه واقعی، آزمایشگاه مجازی، یادگیری، علوم تجربی، نرم افزار کروکودیل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:49

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

عنوان : مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان زلزله در ایران

 استاد راهنما :

دکتر امیر حسین آزادنیا

اسفند 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده     : ………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات موضوع………………………………………………………… ………………………………2

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. .3

1-4   اهداف عمده ی تحقیق …………………………………………………………………………………………. 8

1-5   سوالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9

1-5-1 سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

1- 6  روند ارائه ی مطالب …………………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم   : مروری بر ادبیات موضوع …………………………………………………………………. 11

2-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 12

2- 2  مروری بر مدلهای مکانیابی تحقیق………………………………………………………………………….. 13

2-3 مدل های ایستا  ………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-1  مدلهای ایستای قطعی………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2  مدلهای ایستای احتمالی……………………………………………………………………………………. 16

2-4 مدلهای پویا ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5 خطر زلزله در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………….. 19

2-5-1 ایران و زلزله…………………………………………………………………………………………………… 21

2-6    مروری بر روند امداد رسانی و تخصیص صحیح نیروی انسانی در هنگام زلزله ……………….. 23

2-7   مروری برروند امداد رسانی در زلزله در ایران ………………………………………………………….. 26

2-7-1  فاز اول ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-2  فاز دوم ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-3  فاز سوم………………………………………………………………………………………………………. 27

 

فصل سوم   : روش تحقیق   ……………………………………………………………………………….. 28

3-1       مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1  اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………….. 30

3-2    روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………. 30

3-2-1  حوزه تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 30

3-2-2  تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق …………………………………………………………….. 30

3-3    نحوه ی بررسی ادبیات موضوع  ……………………………………………………………………………….. 31

3- 4      شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله مکانیابی ایستگاه های فوریت پزشکی ……………… 31

3-4-1   بیان مفاهیم و شرح مسئله……………………………………………………………………………….. 31

3-4-2   پوشش دهی ……………………………………………………………………………………………….. 31….

3-4-3   سطح ادغام نقاط تقاضا…………………………………………………………………………………… 31

3-4-4    بازآرایی……………………………………………………………………………………………………… 32

3-4-5    سرعت تردد و فواصل………………………………………………………………………………….. 32

3-4-6   وابستگی سرعت تردد آمبولانس ها به بازه زمانی و منطقه جغرافیایی…………………………. 33

3-4-7    شرح مسئله………………………………………………………………………………………………… 33

3-4-8    مدل سازی ریاضی مسئله……………………………………………………………………………….. 34

3-4-9   فرضیات مدل………………………………………………………………………………………………. 34

3-4-10 تعریف علائم و پارامترها و متغیرهای تصمیم……………………………………………………….. 35

3-4-11   پارامترها ………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-12  متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………………. 38

3- 4-13  مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………. 38

3-4-14 لزوم پویایی مدل و حل هم زمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص………………………………. 41

3-4-15  اعتبارسنجی و بررسی کیفیت نتایج حاصل از مدل………………………………………………… 42

3-4-16 پیچیدگی مدل………………………………………………………………………………………………. 44

3-5   شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله تخصیص نیروی انسانی در زلزله …………………….. 44

3-5-1  بیان مفاهیم و شرح مسئله ……………………………………………………………………………….. 44

3-5-2   نواحی عملیاتی شهر آسیب دیده………………………………………………………………………… 45

3-5-3   پارامترها و توابع موثر در مدل…………………………………………………………………………… 45

3-5-4   افراد نجات یافته در طول یک دوره عملیات نجات………………………………………………… 46

3-5-5   نحوه محاسبه تابع تعداد نیروهای نجات………………………………………………………………. 47

3-5-6   نحوه بدست آوردن تعداد نیروهای نجات……………………………………………………………… 47

3-5-7   احتمال زنده ماندن افراد نجات یافته……………………………………………………………………. 48

3-5-8   عوامل تاثیر گذار  آب و هوا……………………………………………………………………………… 51

3-5-9   عوامل تاثیر گذار  ساختمان ……………………………………………………………………………… 51

3-5-10 پیچیدگی مدل و مشکالات جمع آوری اطلاعات……………………………………………………. 51

فصل چهارم    : روش حل مسئله  ………………………………………………………………………… 53

4-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 54

4- 2  الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان …………………………………………. 55

4-2-1 الگوریتم تبرید ………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-2 برنامه سرد سازی……………………………………………………………………………………………… 56

4-2-3 درجه حرارت آغازین……………………………………………………………………………………….. 56

4-2-4 دمای پایانی…………………………………………………………………………………………………….. 57

4-2-5 کاهش دما………………………………………………………………………………………………………. 57

4-2-6 تعداد تکرار در هر دما……………………………………………………………………………………….. 57

4-3 شرح کلی رو ش حل ابتکاری…………………………………………………………………………………. 58

4-4  مرحله ی اول: توزیع آمبولانس ها و تخصیص بیماران در هر دوره………………………………….. 60

4-4-1 الگوریتم( SA1 ) Simulated Annealing ………………………………………………………………….. 60

4-4-2 الگوریتم( SA2 ) ) Simulated Annealing………………………………………………………………… 63

4-5 مرحله دوم: بازآرایی آمبولانس ها…………………………………………………………………………….. 66

4- 6  الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان …………………………………………. 67

4-6-1  نحوه محاسبه تعداد افراد نیازمند کمک………………………………………………………………….. 71

4-6-2  نحوه محاسبه نیروهای دردسترس شهر آسیب دیده …………………………………………………. 71

4-6-3  نحوه بدست آوردن نفر-ساعت کار مورد نیاز…………………………………………………………. 72

4-6-4  نحوه بهبود سیستم نجات…………………………………………………………………………………… 72

4- 7 یادآوری مدل ریاضی و الگوریتم های مورد استفاده……………………………………………………… 73

4-7-1 الگوریتم شناسایی شهرهای امدادرسان……………………………………………………………………. 74

4-7-2  تخصیص نیروهای نجات به شهرهای مدل…………………………………………………………….. 76

 

 

فصل پنجم     : نتایج و تجزیه تحلیل محاسباتی  ………………………………………………….. 84

5-1    مقدمه.. ………………………………………………………………………………………………………….. 85

5- 2  نحوه به کارگیری نرم افزار به کار رفته در مسئله مکانیابی ……………………………………………. 85

5-3  طراحی مثالهای آزمایشی………………………………………………………………………………………. 86

5-4  تعیین پارامترها در الگوریتم های شبیه سازی تبرید ارائه شده………………………………………….. 87

5-5  انجام آزمایشات و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………. 89

5-6  بررسی کارایی الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی………………………………………………………. 92

5- 7  آزمون نمونه مدل در  مسئله تخصیص صحیح نیروی انسانی در زلزله……………………………… 93

 

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………. 99

6-1    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 100

6- 2  جمع بندی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 100

6-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 101

6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………. 102

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………. 104

پیوستها       110

فهرست شکلها

شکل 2-1 دسته بندی مدل های موجود مکانیابی مراکز خدمات فوریتهای پزشکی …………………….. 13

شکل 2-2 جمعیت شهری مورد تهدید زلزله در جهان ………………………………………………………. 19

شکل 2-3 سهم هزینه های جهان که صرف تحقیقات مهندسی در  زلزله می شود …………………….. 20

شکل 2-4 متوسط تعداد تلفات به ازای زلزله های مرگبار …………………………………………………… 20

شکل 2-5  نقش زلزله های  بزرگ ………………………………………………………………………………. 21

شکل 3-2 نرخ واقعی و تخمینی نجات یافتگان با توجه به نوع ساختمان ……………………………….. 48

شکل 3-3 نمودار درصد تجمعی افراد نجات یافته (زنده)در برابر زمان ………………………………….. 49

شکل 3-4 احتمال زنده ماندن افراد خارج شده از زیرآوار در برابر زمان ………………………….. 49

شکل 4-1 فلوچارت الگوریتم ابتکاری ارائه شده ………………………………………………………… 59

شکل 4-2 فلوچارت الگوریتم 1SA …………………………………………………………………………. 61

شکل 4-3 فلوچارت الگوریتم2SA…………………………………………………………………………… 64

شکل 4-4 افراد فعال در شهر آسیب دیده …………………………………………………………………… 68

شکل 4-5 افراد نجات یافته برحسب زمان………………………………………………………………….. 68

شکل 4-6 افراد نجات یافته از زیر آوار و افراد نجات یافته در برابر زمان…………………………. 69

شکل 4-7 افراد نجات یافته برحسب زمان………………………………………………………………….. 70

شکل 4-8 افراد خارج شده از زیر آور و افراد نجات یافته در برابر زمان………………………….. 70

شکل 5-1 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 6 …………………… 91

شکل 5-2 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 9……………………. 92….

شکل 5-3 روند جواب های الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسئله شماره 16………………… 93

شکل 5-4 گزارش مربوط به حل مدل دقیق توسط نرم افزار  لینگو………………………………… 94

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعداد زلزله های بزرگ در هر کشور با توجه به جدول آماری………………………………… 22

جدول 3-2 تلفات مربوط به زلزله در هر کشور…………………………………………………………………. 22

جدول 3-1 نتایج در نظر گرفتن هم زمان مسائل بازآرایی و تخصیص…………………………………….. 42

جدول 3-2 بررسی کیفیت جوابهای حاصل از مدل…………………………………………………………….. 43

جدول 4-1 نمونه ای از ایجاد جواب ابتدایی برای تخصیص آمبولانسها  به مراکز………………………. 62

جدول 4-2 ترتیب تصادفی از 10 نقطه ی تقاضا……………………………………………………………… 63

جدول 4-3 زمان رسیدن و تعدا نیروهای امدادمربوط به شهرهای امداد رسان……………………………. 69

جدول 5-1 مقادیر بررسی شده برای انتخاب مقادیر مناسب پارامترها……………………………… 87

جدول 5-2 مقادیر انتخاب شده برای پارامترها…………………………………………………………….. 88

جدول 5-3 مقایسه ی نتایج روش حل دقیق و الگوریتم ابتکاری ارائه شده ………………… 90

جدول 5-4 اطلاعات مربوط به شهر مثال……………………………………………………………………. 93

جدول 5-6 زمان لازم برای شروع به کار شهرها در شهر دیگر………………………………………. 94

جدول 5-7 حل بدست آمده توسط حل مدل دقیق توسط نرم افزا لینگو …………………………. 95

جدول 5-8 زمان اتمام عملیات در شهرها با توجه به حل مدل توسط………………………………. 95

جدول 5-9 حل بدست آمده از حل مدل خطی توسط نرم افزار لینگو……………………………… 96

جدول 5-10 مقایسه حل مدل دقیق و حل مدل خطی توسط نرم افزار لینگو……………………. 96

جدول 5-11 زمان اتمام عملیات در شهرها ……………………………………………………………….. 97

جدول 5- 12 حل بدست آمده از حل مدل خطی با توجه به برش در مرحله 1……………….. 98

 

چکیده

بررسی های اخیر بیانگر ان است که زلزله نسبت به سایر بلاهای طبیعی منجر به تلفات بیشتری میگردد زلزله هزینه ایی بیش از سه ترلیون دلار و تلفاتی بیش از دو ملیون نفر را از سال 1950 تا کنون منجر شده است.این پژوهش با توجه به وضعیت بحرانی کشور ایران که در محل تقاطع سه صفحه تکتونیک در امتداد گسلهای آلپ – هیمالیا قرار دارد که در نتیجه در بین کشورهای منطقه از بیشترین آمار وقوع زلزله برخور دار است صورت پذیرفته تا کمکی به این وضعیت بحرانی کشور صورت پذیرد و در این پژوهش دو مورد اصلی مورد بررسی قرار میگیرد  الف ) نحوه مکانیابی صحیح ایستگاه های امداد و نجات با هدف حداکثر رساندن پوشش تقاضا و کاهش زمان امداد و نجات قبا از زلزله و از انجا که وقوع زلزله با توجه به پیشینه کشور و واقع شدن کشور ایران در محل تقاطع  چندین گسل امری حنمی به نظر میرسد اقدام بعد از زلزله یعنی موضوع دوم ب ) تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات با هدف به حداکثر رساندن نجات نیروی های آسیب دیده و کاهش تلفات و خسارات وارده بر اثر زلزله را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد . مراکز خدمات فوریت های پزشکی با رسیدگی به موقع به بیماران باعث کاهش  مرگ و میر و زیان های جبران ناپذیر ناشی از جراحات و صدمات می شوند، از آنجا که در اینگونه مسائل هدف نجات جان انسان هاست، پیشنهادها و راهکارهایی که قادر به بهبود عملکرد این مراکز باشند بسیار مورد استقبال واقع می شوند. یکی از مهم ترین پارامترها در ارائه ی با کیفیت خدمات فوریت های پزشکی، زمان ارائه ی این خدمات است. محل استقرار این مراکز نقش اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد و از این رو، مکان یابی این مراکز در سطح شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و پرجمعیت در هنگام وقوع زلزله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مدیران اینگونه مراکز عمدتاً با چهار دسته از مشکلات روبه رو هستند:

  • مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی 2-تخصیص تقاضای موجود برای خدمات فوریت های پزشکی بین مراکز و بیمارستان های مختلف 3- بازآرایی آمبولانس ها در این مراکز 4- تخصیص نیروهای امداد و نجات پس از وقوع  زلزله با هدف کاهش تلفات و خسارات وارده.

در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، برای هر یک از  مسایل مورد بررسی این پژوهش (جانمایی و مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات ، تخصیص صحیح نیروی انسانی) یک  مدل ریاضی به صورت مجزا ارائه شده است، که با درنظرگرفتن شرایط پویا برای مسئله، در افق برنامه ریزی موردنظر  اقدام به یافتن بهترین مکانها برای استقرار این مراکز، تعداد آمبولانس های موجود در هر مرکز، بازآرایی بهینه در بازه های  زمانی و بهترین نحوه تخصیص ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها به تقاضاهای موجود ، و به دنبال ارائه روشی جهت تخصیص صحیح نیرو های امداد  و نجات برای کاهش تلفات نیروی انسانی و کاهش خسارات وارده بر اثر وقوع زلزله می باشد که به دلیل درجه ی بالای  پیچیدگی مسئله و نیاز به حافظه و زمان بالا برای یافتن پاسخ ها، در خصوص هر یک از مسئله های قید شده به صورت  مجزا از یک مدل استفاده میشود ، در مسئله مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات  یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی که در آن از دو الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید استفاده شده است، به منظور حل مسئله پیشنهاد شده است. سپس تعدادی آزمایش با استفاده از این الگوریتم انجام می شود و نرم افزار گمز[1] مورد استفاده قرار گرفت و در مسئله تخصیص صحیح نیروهای  امداد و نجات در هنگام زلزله از الگوریتم های پیشنهاد می گردد، و نرم افزار لینگو[2] برای حل مسائل و مثالهای ارائه شده برای تخصیص صحیح نیروی انسانی  به منظور حل مسئله پیشنهاد شده است. سپس تعدادی آزمایش با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی انجام میگردد  .

کلمات کلیدی : مکانیابی ، بازآرایی ، تخصیص نیروی انسانی ، خدمات فوریت پزشکی ، شبیه سازی تبرید

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:45

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

استاد راهنما

دکتر محمود نجفی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله4

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-4-1- هدف اصلی پژوهش… 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 10

1-5-  فرضیه های پژوهش… 10

1-6-  تعاریف اصطلاحات و واژه ها 11

1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 11

1-6- 2- تعاریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه14

2-2- شادکامی.. 14

2-3- تعاریف شادکامی.. 15

2-4- اثرات شادکامی.. 17

2-5- دیدگاه های نظری در مورد شادکامی.. 18

2-6- منابع و عوامل مرتبط با شادکامی.. 21

2-6-1- شادکامی و بعد شناختی.. 21

2-6-2- شادکامی و بعد عاطفی.. 25

2-6-3- شادکامی و بعد اجتماعی.. 27

2-6-4- شادکامی و بعد جسمانی.. 29

2-7- تاب آوری.. 30

2-8- تعاریف تاب آوری.. 31

2-9- عوامل مؤثر بر تاب آوری.. 33

2-10- ویژگی های افراد تاب آور33

2-11- مدل های تاب آوری.. 35

2-12- چارچوب تاب آوری کامپفر40

2-13- تئوری های تبیین تاب آوری.. 42

2-14- خودکارآمدی.. 43

2-15- تعریف خودکارآمدی.. 46

2-16- ابعاد خودکارآمدی ادراک شده47

2-17- منابع خودکارآمدی.. 47

2-18- فرآیندهای واسطه خودکارآمدی.. 50

2-19- ظرفیت ها و قابلیت مؤثر در خودکارآمدی.. 54

2-20- تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی.. 57

2-21- نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه57

2-22- امیدواری.. 59

2-23- تعاریف امیدواری.. 61

2-24- نظریه امید62

2-25- ابعاد امیدواری از منظر نظریه امیدواری اشنایدر63

2-26- نقش موانع در پرورش امیدواری.. 65

2-27- خلاصه امیدواری.. 67

2-28- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور68

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه72

3-2- طرح پژوهش… 72

3-3- جامعۀ  آماری.. 72

3-4- نمونۀ  آماری.. 72

3-5- روش نمونه گیری و روش اجرا 72

3-6- ابزار پژوهش… 73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه76

4-2-بخش اول: اطلاعات توصیفی.. 76

4-3- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2- محدودیت های پژوهش… 90

5-3- پیشنهادهای پژوهش… 90

 

منابع

 

منابع فارسی.. 93

منابع لاتین.. 96

فهرست جدول ها

     عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

فهرست جدول ها

     عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان گرمسار در سال 1392-93 بود. تعداد 272 دانش آموز (132 پسر و 145 دختر) در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و مقیاس امید اشنایدر بود. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با شادکامی (41/0=r)، و تاب آوری با شادکامی(40/0=r)، و امید با شادکامی (38/0=r) و مؤلفه های آن (تفکر عاملی با شادکامی(31/0=r)،  و تفکر راهبردی با شادکامی (30/0=r) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری توانستند روی هر رفته 20 درصد از  واریانس شادکامی را به صورت معنادار پیش بینی کنند.

       کلید واژه ها: شادکامی، تاب آوری، خودکارآمدی،  امیدواری.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:22

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( MA )

گرایش : مدیریت آموزشی

 

عنوان:

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک  

استادراهنما:

جناب آقای دکتر محمد نور رحمانی 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین زینلی پور

 

سال تحصیلی 1392- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول :    کلیات پژوهش                                                                        

1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله   ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   ……………………………………………………………………………………….4

1-4-  اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 – سئوالات پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….6

1-6- تعاریف متغیر­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………6

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-  مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 مفهوم نیاز ……………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2 طبقه بندی نیازها ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3 مفهوم نیاز سنجی …………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4 نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5 ضرورت تعیین نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 منابع نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7 طبقه بندی نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-8 نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-9 ضرورت نیاز سنجی ………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-10 اهداف نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………22

2-2-12 متغیرهای لازم در نیازسنجی…………………………………………………………………………………….23

2-2-13 رویکردهای نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….24

2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26

2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28

2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30

2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46

2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47

2-3-6 فواید آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………..47

2-3-7 اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………49

2-3-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان……………………………………………………………………………….50

2-3-9 آموزش کارکنان و آموزش بزرگسالان……………………………………………………………………..50

2-3-10 بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان………………………………………………………………51

2-3-11 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی کارکنان………………………………………………………………53

2-3-12 ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………55

2-3-12-1 محاسن ارزیابی کارکنان………………………………………………………………………………….55

2-3-12-2 سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………………………………56

2-4 آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………………………….57

2-4-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- جایگاه آموزش در ایران باستان……………………………………………………………………………58

2-4-3 جایگاه آموزش در ایران دوره ی اسلامی………………………………………………………………..59

2-4-4 هدف های آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….62

2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش…………………………………………………………………….62

2-4-6 نقش و کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش……………………………………………………………62

2-5 ویژگی های یک معلم خوب……………………………………………………………………………………63

2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران……………………………………………………..64

2-7 تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………74

2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….74

2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت………………………………………………………………………….75

2-7-3 فواید آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………….75

2-7-4 تاریخچه آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………….76

2-7-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………….79

2-8 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..80

2-8-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………….80

2-8-2-پژوهش های خارج کشور………………………………………………………………………………..83

فصل سوم روش پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….87

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………87

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..87

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………87

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………87

3-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………88

3-6 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….89

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………..91

4-3 بررسی یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………96

5-2 بررسی سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..96

5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..99

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………..99

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………99

5-5-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….101

الف – منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………..102

ب – منابع انگلیسی   …………………………………………………………………………………………….. 105

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول :    کلیات پژوهش                                                                        

1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله   ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   ……………………………………………………………………………………….4

1-4-  اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 – سئوالات پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….6

1-6- تعاریف متغیر­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………6

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-  مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 مفهوم نیاز ……………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2 طبقه بندی نیازها ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3 مفهوم نیاز سنجی …………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4 نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5 ضرورت تعیین نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 منابع نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7 طبقه بندی نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-8 نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-9 ضرورت نیاز سنجی ………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-10 اهداف نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………22

2-2-12 متغیرهای لازم در نیازسنجی…………………………………………………………………………………….23

2-2-13 رویکردهای نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….24

2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26

2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28

2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30

2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46

2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47

2-3-6 فواید آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………..47

2-3-7 اهداف آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………49

2-3-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان……………………………………………………………………………….50

2-3-9 آموزش کارکنان و آموزش بزرگسالان……………………………………………………………………..50

2-3-10 بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان………………………………………………………………51

2-3-11 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی کارکنان………………………………………………………………53

2-3-12 ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………55

2-3-12-1 محاسن ارزیابی کارکنان………………………………………………………………………………….55

2-3-12-2 سیاست حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان…………………………………………………………56

2-4 آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………………………….57

2-4-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- جایگاه آموزش در ایران باستان……………………………………………………………………………58

2-4-3 جایگاه آموزش در ایران دوره ی اسلامی………………………………………………………………..59

2-4-4 هدف های آموزش و پرورش……………………………………………………………………………….62

2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش…………………………………………………………………….62

2-4-6 نقش و کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش……………………………………………………………62

2-5 ویژگی های یک معلم خوب……………………………………………………………………………………63

2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران……………………………………………………..64

2-7 تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………74

2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….74

2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت………………………………………………………………………….75

2-7-3 فواید آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………….75

2-7-4 تاریخچه آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………….76

2-7-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………….79

2-8 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..80

2-8-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………….80

2-8-2-پژوهش های خارج کشور………………………………………………………………………………..83

فصل سوم روش پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….87

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………87

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..87

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………87

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………87

3-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………88

3-6 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….89

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………..91

4-3 بررسی یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………96

5-2 بررسی سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………..96

5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..99

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………..99

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………99

5-5-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….101

الف – منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………..102

ب – منابع انگلیسی   …………………………………………………………………………………………….. 105

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده

آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت مانند هر فعالیت سازانی  دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی بوده و نیازسنجی اولین اقدام در برنامه ریزی محسوب می شود. بدین ترتیب نیازسنجی اولین گام در برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت کارایی آن را افزایش خواهد داد (ژیان پور و همکاران، 1391).

هدف از این پژوهش نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران  مدارس ابتدایی  شهرستان بستک در سال تحصیلی 92-91 بوده است. بدین منظور، 189 نفر (101 مرد و 88 زن) از آموزگاران ابتدایی شهرستان بستک براساس فرمول کوکران به طور تصادفی به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن ها به روش آلفای کرونباخ 97% محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزگاران در هر کدام از مؤلفه های: (الگوهای نوین تدریس، ارزشیابی، مهارت قبل تدریس، مهارت کار با امکانات چند رسانه ای، مدیریت کلاس درس و تعامل با دانش آموزان) وضعیت نسبتاً مناسبی داشته اند ولی برای بهبود و اثربخشی عملکردشان در تدریس نیاز به آموزش های لازم دارند و بهتر است که در دوره های ضمن خدمت شرکت نمایند تا بتوانند در موفقیت و پیشرفت دانش آموزان نقش بیش تری را ایفا نمایند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:20

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A»

گرایش: سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

 

عنوان:  ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

 

استاد راهنما:

دکتر رویا کوچک انتظار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

طی دهه‌های گذشته، تعداد زیادی از روان شناسان و روانپزشکان بر اهمیت سازگاری و رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی در نوجوانان در طول تحصیلات آموزشگاهی تاکید داشته‌اند. از جمله دلایل این توجه، آن است که سازگاری موفقیت آمیز افراد بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی دارد. در واقع هوش هیجانی در پرورش سازگاری با تجارب و حوادث استرس‌زای وقوع یافته، پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با استرس‌های مزمن نقشی اساسی دارد.

بنابراین، با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه آخرین تحقیقات در این زمینه روی مقیاس‌های قدیمی انجام شده بود و در آن‌ها کمتر ابعاد سازگاری مورد توجه قرار گرفته بود و بنابر ضرورت استفاده از آزمون‌های جدید، مطالعه‌ی حاضر، به منظور تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی در دختران دبیرستانی شهر بابل انجام شده است.

در این مطالعه توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی بابل که به تعداد 7568 نفر بوده اند، می‌شود. 400 دانش‌آموز ، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سازگاری “سینها” و “سینگ” و پرسشنامه هوش هیجانی “شات” بود. داده‌ها با استفاده از آزمون های آماری “کولموگروف – اسمیرنوف”، “آلفای کرونباخ”، “همبستگی پیرسون” و “تحلیل عاملی اکتشافی” جهت تأیید روایی، پایایی و همچنین تحلیل دیگر فرضیه‌ها استفاده گردید.

نتایج حاصل ابتدا نشان می‌دهد مقدار آلفای کرونباخ برای کلّ سؤالات 97/0 و برای تک‌تکِ عناصر نیز بیشتر از 7/0 می باشد و به دلیل اینکه مقدار آزمونKMO ، 764/0 را نشان می‌دهد، همبستگی‌‌های موجود بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب است و وضعیت روایی نیز مناسب تشخیص داده می‌شود و سپس نشان می دهد میان سازگاری (سازگاری اجتماعی با توجه به 0.353 r = ، سازگاری عاطفی با توجه به 0.459 r =  و سازگاری آموزشی با توجه به 0.570r =) و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری آموزشی، هوش هیجانی، دانش آموزان دختر دبیرستانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 5

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش  7

4-1 اهداف پژوهش 8

5-1 سؤال پژوهش 9

6-1  فرضیات پژوهش 9

7-1 تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2 تعریف سازگاری. 15

3-2 نظریات سازگاری17

1-3-2 نظریه‌ی روان پویشی 19

2-3-2 نظریه‌ی یادگیری. 21

3-3-2 نظریه‌ی اجتماعی- شناختی. 21

4-3-2 نظریه‌ی پدیدار شناختی. 22

5-3-2 نظریه‌ی تحولی. 23

4-2 ابزارهای مورد استفاده برای سنجش سازگاری. 25

5-2 انواع سازگاری. 26

6-2 مدل های سازگاری. 27

7-2 خصوصیات سازگاری. 28

8-2 ویژگی های افراد سازگار 29

9-2 عوامل موثر بر ناسازگاری. 30

10-2 هوش هیجانی. 31

11-2 تعریف هوش هیجانی. 31

12-2 اهمیت هوش هیجانی. 33

13-2 تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی. 34

14-2 الگوها و مولفه های هوش هیجانی. 35

1-14-2 الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 35

2-14-2 الگوی ترکیبی بار- آن. 36

3-14-2 الگوی توانایی مایر و سالووی. 37

15-2 ابزارهای مورد استفاده برای سنجش هوش هیجانی. 42

16-2 عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 43

17-2ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند44

18-2 حیطه های اصلی هوش هیجانی. 45

19-2رابطه سازگاری و هوش هیجانی. 47

20-2  پیشینه‌ی تحقیق. 48

1-20-2 مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 48

2-20-2 مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 51

فصل سوّم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 57

2-3 روش پژوهش… 58

3-3 جامعه آماری. 58

4-3 نمونه آماری. 58

5-3 روش نمونه گیری. 59

6-3 ابزار پژوهش… 59

1-6-3 پرسشنامه سازگاری. 59

1-1-6-3 شکل گیری پرسشنامه 59

2-1-6-3 تجزیه و تحلیل سوال ها 60

3-1-6-3 پایایی پرسشنامه سازگاری. 60

4-1-6-3 روایی پرسشنامه سازگاری. 61

5-1-6-3 نحوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری. 61

6-1-6-3 مفهوم نشانه ها و شرح حوزه ها پرسشنامه سازگاری. 62

2-6-3 پرسشنامه هوش هیجانی شات.. 63

1-2-6-3 ویژگی های روان سنجی (اعتبار و روایی) پرسشنامه هیجانی شات.. 64

2-2-6-3 نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات.. 64

3-2-6-3 روش گردآوری داده ها 65

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه 67

2-4 آمار توصیفی داده‌ها 68

3-4 آمار استنباطی. 69

1-3-4 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (جهت تعیین نرمالیتی داده‌ها) 69

2-3-4 بررسی سوالات پژوهش… 70

1-2-3-4 آزمون آلفای کرونباخ جهت تأیید پایایی. 70

2-2-3-4 آزمون KMO and Bartlett  جهت تحلیل عاملی و تایید روایی داده‌ها 71

1-2-2-3-4 مقایسه اعتبار و روایی بدست آمده با اعتبار و روایی سازنده تست.. 76

3-2-3-4 آیا سازگاری با هوش هیجانی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بابل رابطه معناداری دارد؟…77

4-2-3-4 تحلیل رگرسیونی …………………………………………………………………………………………………..79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدّمه 83

2-5 آزمون‌های پژوهش… 84

3-5 بحث و تفسیر. 84

4-5 محدودیت‌های پژوهش… 87

5-5 پیشنهادات پژوهش… 88

1-5-5 پیشنهادات کاربردی. 88

2-5-5پیشنهادات برای پژوهشگران آتی. 89

فهرست منابع

منابع فارسی. 90

منابع انگلیسی. 96

پیوست‌ها

پیوست الف- پرسش‌نامه 100

پیوست ب- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها 106

فهرست جداول

جدول 1-3 ضرایب پایایی پرسشنامه 60

جدول 2-3 ماتریس همبستگی سه حوزه سازگاری. 61

جدول 3-3 طبقه بندی سازگاری بر حسب طبقات برای نمرات کل. 61

جدول4-3 سازگاری بر حسب طبقات در سه حوزه 62

جدول 5-3 تفکیک سوال ها بر اساس خرده مقیاس های هوش هیجانی. 65

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان. 68

جدول 2-4 آمار توصیفی داده های متغیرها 69

جدول 3-4 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها 70

جدول 4-4 آزمون آلفای کرونباخ متغیرها جهت تأیید پایایی آن ها 71

جدول 5-4 KMO and Bartlett’s جهت تحلیل عاملی. 72

جدول 6-4 آزمون KMO and Bartlett’s برای تأیید روایی داده ها 72

جدول 7-4 مشخصه های آماری اولیه ی مواد پرسشنامه سازگاری با روش تحلیل مولفه های اصلی. 73

جدول8-4 روایی سه حوزه سازگاری (سازنده تست) 76

جدول 9-4 روایی سه حوزه سازگاری (نتایج پژوهش) 76

جدول10-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه بین سازگاری و هوش هیجانی. 77

جدول11-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه بین سازگاری  اجتماعی و هوش هیجانی. 78

جدول12-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه بین سازگاری عاطفی و هوش هیجانی. 78

جدول13-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه بین سازگاری آموزشی و هوش هیجانی. 79

جدول14-4 خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل سازگاری با متغیر وابسته 80

جدول15-4 آنالیز واریانس بین عناصر سازگاری با شاخص هوش هیجانی. 80

جدول16-4 ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل سازگاری با متغیر وابسته هوش هیجانی. 81

فهرست اشکال

شکل 1-4 نمودارScree  عامل های 3 گانه ی پرسشنامه ی سازگاری سینها و سینگ.. 75

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:16

واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

 

عنوان

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل دانایی

  

استاد مشاور:

دکتر محمد همتی

 آذر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 8

1-5- اهداف مشخص تحقیق 8

1-6- سؤالات تحقیق 9

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9

1-8- روند اجرایی تحقیق: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی 13

2-1-1-مقدمه 13

2-1-2-اقتصاد مقاومتی 13

2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی 15

2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیک 18

2-2-1-مقدمه 18

2-2-2- استراتژی 19

2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک 20

2-2-4-اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیک 23

2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم‌انداز 23

2-2-6-چرخه عمر سازمان 25

2-2-7-مضامین استراتژیک 27

2-2-8-اهداف کلان سازمان 28

2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر 28

2-2-10-تجزیه ‌و تحلیل‌های محیطی و ماتریسSWOT 29

2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31

2-3-مبانی نظری در خصوص کارت امتیازی متوازن 34

2-3-1-مقدمه 34

2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن 36

2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن 39

2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن 40

2-3-5-نقشه استراتژی 41

2-3-6-مطالعات کویزد و همکاران (2009) 44

2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49

2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50

2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51

2-4-جمع بندی 53

2-5- مدل مفهومی تحقیق 53

فصل سوم: روش تحقیق 54

3-1-مقدمه 55

3-2-روش تحقیق 55

3-3-جامعه تحقیق 58

3-4-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59

3-4-1-تحلیل اعداد و مجموعه‌های فازی 59

3-4-2-دیماتل فازی مثلثی 60

3-5-مدل اجرائی تحقیق 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی 67

4-3-بیانیه چشم‌انداز جهاد دانشگاهی 67

4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان 68

4-4-1-استراتژی‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق 70

4-5-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با توجه به استراتژی‌های منتخب 70

4-5-1-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق 70

4-6-استخراج وزن مطلوب برای سطوح کارت امتیازی متوازن 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 74

4-7-1-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق 82

4-7-2-میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق 84

4-8-استخراج نقشه استراتژی 85

4-8-1-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 87

5-1-مقدمه 88

5-2-پژوهش در یک نگاه 88

5-3-نتایج تحقیق 89

5-4-بررسی سوالات تحقیق 90

5-5-نتایج کاربردی 92

5-6-پیشنهادات 93

5-7-منابع 95

5-7-1-منابع فارسی 95

5-7-2-منابع لاتین 98

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول(2-1) : تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………20

جدول(2-2): ماتریس SWOT …………………………………………………………………………………………………….30

جدول(3-1): مشخصات گروه خبره………………………………………………………………………………………………58

جدول (3-2): تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی…………………………………………………………………………61

جدول (4-1): عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان………………………………………………….69

جدول(4-2): ماتریس استراتژی های تدوین شده……………………………………………………………………………70

جدول(4-3): استراتژی ها به تفکیک عوامل بحرانی و تعیین ماهیت………………………………………………….71

جدول(4-4): عبارات کلامی………………………………………………………………………………………………………..71

جدول(4-5): نظر خبره اول در خصوص میزان تاثیرات متقابل عوامل بحرانی موفقیت بر یکدیگر در نقشه استراتژی با متغیرهای کلامی…………………………………………………………………………………………………………73

جدول(4-6): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها………………………………………………..75

جدول(4-7): ماتریس سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها…………………………………………………75

جدول(4-8): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها…………………………………………………77

جدول(4-9): ماتریس ……………………………………………………………………..77

جدول(4-10): ماتریس ………………………………………………………………….77

جدول(4-11): ماتریس ……………………………………………………………………..78

جدول(4-12): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد پایین ( )……………………………..79

جدول(4-13): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد وسط ()…………………………….79

جدول(4-14): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد بالا ()………………………………..80

جدول(4-15): ماتریس شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم مابین عوامل  به صورت دیفازی شده………….81

جدول(4-16): ماتریس شدت روابط غیرمستقیم مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………….82

جدول(4-17): ماتریس شدت روابط مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………………………… 83

جدول(4-18): تعیین  سلسله‌مراتب نفوذ عوامل و مناظر در نقشه استراتژی………………………………………..84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار(2-1): تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک…………………………………………………………….21

نمودار (2-2): الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………..22

نمودار(2-3): روش اول برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..45

نمودار(2-4): روش دوم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..46

نمودار(2-5): روش سوم برای ترسیم نقشه استراتژی……………………………………………………………………….47

نمودار(2-6): روش چهارم برای ترسیم نقشه استراتژی…………………………………………………………………….47

نمودار(2-7): روش پنجم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………49

نمودار(2-8): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………53

نمودار(3-1): نمایش عدد فازی مثلثی…………………………………………………………………………………………….59

نمودار(3-2): اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی……………………………………………………………………..61

نمودار(3-3): روند اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………….65

نمودار(4-1): نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان……………………………………………………………….86

 

فهرست شکلها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل(2-1) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن……………………………………………………………………………….26

شکل (2-2): کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………..36

شکل(2-3): چشم انداز مالی…………………………………………………………………………………………………………37

شکل (2-4): رابطه علت و معلولی بین کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………41

شکل)2- 5(:  نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی………………………………………………………………………………..42

شکل (2-6): مدل ارائه شده در تحقیق)وجه مالی و ماموریت در یک لایه قرار دارند(………………………….52

 

 

چکیده

در اقتصاد دانش‌محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل‌های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان‌ها استفاده شده است . لذا، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با توجه به جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.

لذا در این پژوهش محقق سعی نموده با کمک تکنیک دیماتل فازی به جای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT)، در جهت کاهش شکاف کاربرد مدیریت استراتژیک در دنیای بی ثبات امروزی گام بردارد. در نهایت این سازمان با بهره‌گیری از نتایج مطلوب اجرای مدل مفهومی تحقیق حاضر، در دوره‌های زمانی آتی با اجرای استراتژی‌های ‌تعیین شده می‌تواند به سمت موفقیت حرکت نماید.

 

واژه های کلیدی: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تکنیک دیماتل فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 27 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 23:11

عنوان پایان نامه:

رابطه ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی می پردازد. از این رو هدف پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان بود. نمونه آماری این پژوهش تعداد 61 نفر از زوجین ناسازگار شهر رفسنجان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از 1- پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو 2- پرسشنامه سبکهای عشق ورزی استرانبرگ و 3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده، نتایج نشان داد بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی رابطه چندگانه وجود دارد. بگونه ای که نتایج آزمون رگرسیون نشان داد سبکهای عشق ورزی 40 درصد و ویژگیهای شخصیتی 31 درصد بر کیفیت زندگی تاثیر دارند. همچنین نتایج حاصل از بررسی آزمون رگرسیون نشان داد این دو متغیر با یکدیگر 32 درصد از تغییرات کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان  را توضیح می دهند. بنابراین با کمک سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت می توان کیفیت زندگی زوجین را پیش بینی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ازدواج یکی از مهمترین تصمیم گیری های هر فرد در زندگیش می باشد. زیرا افراد بر اساس نحوه نگرش و طرح واره های ذهنی خود تصمیم به زندگی مشترک می گیرند. یکی از این نگرشها در کنار هم بودن و لذت بردن از یکدیگر است. کیفیت زندگی از جمله شاخصه هایی که زندگی ها را لذت بخش و معنادار می سازد؛. زیرا همانگونه که کیفیت زندگی را ” دریافت های شخصی فرد از جایگاه زندگیش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند که متاثر از اهداف، انتظارات و استانداردهای مورد نظر فرد است”  تعریف می کنند؛ ( باسخا، عاقلی کهنه شهری و مسائلی، 1387) می توان چنین استنباط کرد هر زوجی یک تصوری را از زندگیش دارد که سبب می شود آنان مطابق با اهداف، انتظارات و استانداردهای مورد نظر خود دوام زندگیشان را تضمین نمایند.

 از سویی سطح کیفیت زندگی نیز با توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف متفاوت می باشد بگونه ای که شرایط ساختاری مذکور ممکن است در یک جامعه سبب دوام و در جامعه ای دیگر سبب از هم پاشیدگی زندگی مشترک بین زوجین شود. زیرا عوامل مختلفی متناسب با بوم اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف اثر گذار بر کیفیت زندگی خانواده ها می باشند. در نظر گرفتن همه عوامل مختلف در تحقیقات کاربردی و بنیادی کاری بس سنگین و تا حد زیادی ممکن است به نتیجه گیری هم نینجامد. از این حیث در تحقیق حاضر متناسب با بررسی های قبلی که در این زمینه صورت گرفته است؛ از بین عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار، سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت به عنوان عواملی که می توانند پویایی و کیفیت زندگی افراد را تعیین نمایند مد نظر قرار داده شده اند. از این حیث شناخت سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی افراد و اثر گذاری این دو شاخص در کیفیت زندگی افراد، این امکان را فراهم می آورد تا افراد با شناخت و آگاهی، مسایل را با علایق و صلاحیت های خود تطبیق داده و از نظر روحی و روانی محیط زندگی خود را ایمن سازند و در آن محیط، توانایی ها و مهارتهای خویش را بکار گیرند و استعدادهای واقعی خود را به منصه ظهور برسانند (نصری و خورشید، 1391). بنابراین توجه به ویژگی های شخصیتی افراد و سبکهای عشق ورزی که سبب احساس نزدیکی دو نفر به یکدیگر می شوند؛ از اهمیت بسزایی در بررسی کیفیت زندگی برخوردار هستند. زیرا روی هم رفته، شواهد موجود نشان می دهد ویژگی های شخصیت و سبکهای عشق ورزی، پیش بینی کننده های تجربی موثری برای تعیین کیفیت زندگی هستند و وجود رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی در تحقیقات مقطعی مورد تایید قرار گرفته است  (یوسفی و همکاران، 1390 و حمید و زمستانی، 1392). بر اساس تجربه های روزمره و با استناد به منابع مکتوب مشخص شده که ویژگیها و صفات خاص شخصیتی و سبکهای عشق ورزی نقش برجسته و مسلطی در منظومه روانی و بهداشتی و بهزیستی ما داشته و همچنین بدین لحاظ که سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی می توانند به درستی پیش بینی کننده کیفیت زندگی ما باشند چرا که غالب اوقات تعیین کننده و هدایت کننده رفتارهای ما محسوب می شوند. فلذا با توجه به تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی در پیش بینی کیفیت زندگی از یک سو و از سویی با عنایت به اینکه، تاکنون تحقیقی در خصوص موضوع تحقیق حاضر صورت نگرفته است؛ تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای عشق روزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار را هدف تحقیق خود قرار داده است.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 21:41

عنوان پایان نامه:

شناسایی آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارت های زندگی نظام آموزش متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

امروزه علیرغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد فاقد توانایی‌های لازم و اساسی در رویارویی با مسائل زندگی خود می‌باشند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (مانند خودکشی، اعتیاد، خشونت، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی) که ناشی از ناکارآمدی فرد در مواجهه با مقتضیات زندگی است، لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری مبذول گردد. با توجه به لزوم انطباق افراد با تغییرات زندگی عصر حاضر، «برنامه درسی به عنوان یکی از ابزار‌های فرهنگی است که با طراحی و اجرای آن می‌توان نسل امروز را برای رویارویی و مواجهه با چالشها و مسائل موجود و آینده توانا ساخت و شهروندان شایسته‌ای را تربیت نمود » (فتحی واجارگاه، 1381، ص 4).

انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگیهای زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالشهای فراوانی روبروست که این چالش در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور، 1375).

از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارتهای اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و… اشاره کرد (گزارش آموزش و پرورش، 1376، پراواز 1370).

هر یک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسانهای متعهد به خواستها، ارزشها و آرمانهای جامعه، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی را می‌طلبد.

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنش‌ها و مشکلات پیش رو که خواست وی و جامعه است آماده می‌کند. منظور از مهارتهای زندگی آن نوع تواناییهای شناختی، عاطفی، و عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره معمولی و عادی  مورد نیاز می‌باشد، و اهداف آموزشی این نوع مهارتها ازالزامات و نیازهای روزمره زندگی استخراج می‌شود (استنتن[1] و دیگران، 1980؛ پیت من[2]، 1991؛ سازمان جهانی بهداشت[3]،  1994 به نقل از ادیب ،1382).

بطور کلی برنامه‌های مختلفی که بر اساس آموزش مهارتها در زمینه ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان اجرا شده است مشتمل بر چند مهارت اصلی و اساسی هستند که عبارتند از: توانایی تصمیم‌گیری، توانایی حل مسأله، توانایی تفکر خلاق، توانایی تفکر نقادانه، توانایی برقراری روابط مؤثر، توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه، توانایی آگاهی از خود، توانایی همدلی با دیگران، توانایی مقابله با دیگران، توانایی مقابله با هیجانها، و توانایی مقابله با استرس (سازمان بهداشت جهانی، 1379، ص 17).

آموزش مهارتهای زندگی مورد تأکید بسیاری از مربیان و صاحبنظران تعلیم و تربیت بوده است. برای مثال از نظر جان دیویی هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است؛ و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر، باید از راه عمل صورت گیرد. به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاه‌های سنتی که مایه بسی تأسف است آن است که در آن سعی می‌شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است، برای اجتماع اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی، 1369، ص203).

اهداف یا کانون توجه برخی نظریه‌های برنامه درسی از قبیل نظریه‌های انسانگرایانه ، اجتماعی و رشد گرا ، آموزش مصادیق مهارتهای زندگی است (میلر، 1379 ).

با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی برای مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی و نیز تأکید‌هایی که بر آن گردیده است، بایستی مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. در همین راستا است که امروزه بخشی از برنامه‌های درسی رسمی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی به آموزش این مهارتها اختصاص یافته است (استنتن و دیگران، 1980).

در اهداف آرمانی و اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارتهای زندگی تأکید شده است بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارتها برای دانش آموزان ایرانی نیز به شدت احساس می‌گردد. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:24

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی  

گروه روانشناسی

عنوان :

مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مرتضی ترخان

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علی رضا آقا یوسفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 12

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 13

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 14

تعیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 18

تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………. 18

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 23

حیطه اول: هیجان و هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 25

هوش چیست………………………………………………………………………………………………………….. 26

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی………………………………………………………………………………….. 27

هیجان چیست…………………………………………………………………………………………………………. 29

نوع متفاوتی از هوش………………………………………………………………………………………………… 30

انواع هوش چندگانه کدامند…………………………………………………………………………………………. 31

هوش هیجانی چیست……………………………………………………………………………………………….. 35

مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی………………………………………………………………………. 37

اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… 42

هوش هیجانی در تفکر خلاق به چند طریق به ما کمک می‌کند…………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در کنترل هیجانات……………………………………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی……………………………………………………………………….. 44

اهمیت هوش هیجانی در مدیریت………………………………………………………………………………… 45

اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد………………………………………………………………………….. 46

ادراک هیجانات……………………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 49

ضوابط هوش معیار…………………………………………………………………………………………………… 59

تمایز اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. 60

سواد هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 61

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 62

توانش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 63

روی آوردهای نظری………………………………………………………………………………………………… 65

پارادایم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. 66

الگوهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… 68

هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش…………………………………………………………………………….. 69

الگوهای آمیخته……………………………………………………………………………………………………….. 71

هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای استرس‌زا……………………………………………………………….. 72

هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آنها…………………………………………………….. 75

تاریخچه و تعریف استرس…………………………………………………………………………………………. 82

فیزیولوژی استرس……………………………………………………………………………………………………. 83

نظریه‌های مربوط به استرس………………………………………………………………………………………… 85

نشانه‌های شایع استرس……………………………………………………………………………………………… 87

آموزش هوش هیجانی راه مقابله با استرس……………………………………………………………………… 88

راهبردهای مقابله‌ای………………………………………………………………………………………………….. 89

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس……………………………………………………………………………. 89

توصیف اهداف و مراحل……………………………………………………………………………………………. 90

مراحل و روش اجرای شیوه ایمن سازی در مقابل استرس………………………………………………….. 92

مرحله اول: مفهوم سازی……………………………………………………………………………………………. 92

مرحله دوم: اکتساب و تمرین مهارتها……………………………………………………………………………. 93

مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مستمر…………………………………………………………………………….. 95

یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………… 96

مسئله روحی…………………………………………………………………………………………………………… 97

پوکی استخوان…………………………………………………………………………………………………………. 97

زندگی جنسی…………………………………………………………………………………………………………. 98

گر گرفتگی…………………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر سوخت و ساز………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر دستگاه ادراری…………………………………………………………………………………………………. 99

نامنظمی خواب و تعریق……………………………………………………………………………………………. 99

کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………. 100

تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………….. 105

ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………… 107

ابزار اندازه‌گیری عمومی در مقابل ابزار خاص………………………………………………………………….. 109

پژوهش‌های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………. 112

شادکامی………………………………………………………………………………………………………………… 115

تفاوت‌های فردی در شادکامی…………………………………………………………………………………….. 116

خرده مقیاس‌های شادکامی………………………………………………………………………………………….. 119

رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………….. 119

حرمت خود……………………………………………………………………………………………………………. 119

بهزیستی فاعلی……………………………………………………………………………………………………….. 121

خلق مثبت……………………………………………………………………………………………………………… 121

رضایت خاطر…………………………………………………………………………………………………………. 122

کیفیت زندگی در یائسگی………………………………………………………………………………………….. 123

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 124

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. 136

فصل سوم:‌ روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 145

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 145

حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 145

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 145

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 146

ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 146

پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. 148

پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………………… 149

پایایی پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………… 151

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 152

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 154

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. 154

جدول 1-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به سن…………………………………………….. 154

جدول 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات……………………………………. 156

جدول 3-4: توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها…………………………………………… 157

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. 159

جدول 4-4: اطلاعات توصیفی گروهای آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی……………………. 159

جدول 5-4: تجزیه و تحلیل واریانس یک‌ طرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی    

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 159

جدول 6-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر کیفیت زندگی  161

فرضیه کلی شاخص اول (روانشناختی کیفیت زندگی)…………………………………………………. 162

جدول 7-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی 162

جدول 8-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی   162

فرضیه‌های فرعی شاخص اول……………………………………………………………………………….. 163

جدول 9-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روانشناختی کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول 10-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی…………. 164

جدول 11-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی    165

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 165

جدول 12-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 166

فرضیه کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی)…………………………………………… 166

جدول 13-4: اطلاعات توصیفی گروهـهای آزمایـشی با تـوجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……167

جدول 14-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……. 167

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 168

جدول 15-4:‌ اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر محیط و وضعیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 168

فرضیه کلی دوم…………………………………………………………………………………………………. 169

جدول16-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر شادکامی…………………… 169

جدول 17-4: تجزیه و تحلیـل واریانس یکطرفه بـرای گروهـهای آزمایشی با توجه به متـغیر شادکامـی     170

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 170

جدول 18-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر شادکامی….171

فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شادکامی……………………………………………………………….. 171

فرضیه کلی شاخص اول (رضایت از زندگی)…………………………………………………………….. 171

جدول 19-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی……… 172

جدول 20-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی 172

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 172

جدول 21-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 173

فرضیه کلی شاخص دوم (حرمت خود)…………………………………………………………………… 174

جدول22-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………………. 174

جدول23-4: تجـزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………174

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 175

جدول 24-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر حرمت خود…175

فرضیه کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی)………………………………………………………………. 176

جدول 25-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…………. 176

جدول 26-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…177

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 177

جدول 27-4: اطلاعات مربوط به تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر بهزیستی فاعلی…178

فرضیه کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر)……………………………………………………………… 178

جدول 28-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…………… 179

جدول 29-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…..179

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 179

جدول 30-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت خاطر……………………………………………………………………………………………………………………… 180

فرضیه کلی شاخص پنجم (خلق مثبت)……………………………………………………………………. 181

جدول 31-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر خلق مثبت……………….. 181

جدول 32-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروهـهای آزمایشی با تـوجه به متغیر خلق مثـبت…..181

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 182

جدول 33-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر خلق مثبت…183

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 185

تبیین و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………… 185

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 204

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 204

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 205

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 208

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………… 217

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 231

چکیده:

زمینه هدف: هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است کیفیت زندگی پایین تری دارند.لذا در تحقیق حاضرما در پی مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه   می باشد.

روش کار: روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیقی آن عبارت است از طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل که دیاگرام آن بصورت زیر استفاده گردید . جامعه آماری در این تحقیق از کلیه زنان یائسه مراجعه کننده که با مؤسسه راهیان سلامت همکاری می کنند. نمونه آماری عبارت است از 45 نفر از این زنان که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تقسیم می شوند.

ما در این تحقیق بسته آموزشی هوش هیجانی و کیفیت زندگی را برای آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار دادیم .

یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داده است آموزش هوش هیجانی و کیفیت زندگی به صورت معناداری در کاهش استرس و به شادکامی در زنان یائسه منجر شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:22

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند ) مرکز نگهداری  آموزشی – درمانی دختران فراری

استاد راهنما :

جناب اقای دکترکرباسچی

استاد مشاور :

جناب اقای دکتر غلامرضا تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول (دختران فراری)

1 – 1 نام موضوع ………………………………………………………………………………….. 5

1 – 1 – 1 – بیان موضوع …………………………………………………………………………. 5

1 – 1 – 2 – سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………… 5

1 – 1 – 3 – ریز سوالات …………………………………………………………………………..6

1 – 1 – 4 – طرح مسئله ………………………………………………………………………….. 6

1 – 1 – 5 – یافته ها ……………………………………………………………………………… 6

1 – 1- 6  – ریز موضوعات ………………………………………………………………………… 7

1 – 1 – 7 – فرضیه ی تحقیق …………………………………………………………………….. 7

1 – 1- 8 – هدف تحقیق …………………………………………………………………………… 8

1 – 1 – 9 – ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………. 8

1 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………. 10

1 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ………………………………………………….. 11

1 – 2 – 1 – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد ……………………………………………………. 12

1 – 2 – 2 – حقوق مشترک زن ومرد از دید قران ……………………………………………. 12

1 – 2 – 3 – کشف اموزه های اسلام نسبت به شخصیت زن ………………………………. 12

1 – 2 – 4 – حقوق زنان در اسلام ………………………………………………………. 12

1 – 3 – جایگاه وشخصیت زن در مکاتب غربی ………………………………………….. 13

1 – 3 – 1 – فمینیسم واندیشه های آنها …………………………………………………… 13

1 – 3 – 2 – مقایسه اندیشه اسلامی واندیشه غربی ………………………………….. 14

1 – 3 – 3 – مولفه های شناخت زن در روانشناختی غربی ……………………………… 14

1 – 3 – 4 – آسیب ها وانحرافات فمینیسم ………………………………………… 15

1 – 4 – باورهای غلط نسبت به زن ………………………………………………………. 16

 1 – 4 – 1 نیازهای اجتماعی وفرهنگی زنان ………………………………………… 17

1 – 4 –2 -تقسیم بندی زنان بر اساس پوشش ……………………………………… 18

1 – 4 –3- زن سرپرست خانوار ………………………………………………………….. 18

1 – 4 – 4 – زنان روسپی وخیابانی ………………………………………………………… 19

1 – 5 – انحراف چیست ومنحرف کیست ………………………………………………. 20

1 – 5 – 1 – تقسیم بندی انحرافات اجتماعی ……………………………………….. 21

1 – 5 – 2 – خانواده ……………………………………………………………………….. 24

1-5-2-1- خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان ………………………………………….. 26

1 – 5 – 3 – نشانه های افراد خطرناک ……………………………………………… 27

1 – 5 – 4  – اسیب شناسی اجتماعی …………………………………………….. 28

1 – 5 – 5 – اهمیت آسیب شناسی اجتماعی ………………………………………. 28

1 – 5 – 5 – 1-  تعریف وهدفهای آسیب شناسی ………………………………….. 29

1 – 5 – 6 – جوان و ناهنجاری های رفتاری …………………………………………. 30

1 – 5 – 7 – تعریف آزار خیابانی ……………………………………………………….. 30

1 – 5 – 7 – 1 انواع آزارهای خیابانی ………………………………………………….. 31

1 – 5 – 7 – 2 – پیامدهای آزارهای خیابانی …………………………………………. 32

1 – 5 – 8 – خانواده وانحراف ……………………………………………………………. 37

1 – 5 – 8 – 1 – رابطه فرار وانحراف …………………………………………….. 38

1- 6 – تاریخچه فحشا در ایران ………………………………………………………… 39

1 – 6 – 1 – عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب ……………………………. 43

1 – 6 – 2 – بررسی عوامل گرایش به فحشا از دیدگاه اجتماعی واقتصادی …….. 45

1 – 6 – 3 – زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه …………………… 47

1 – 7 – تعاریف فرار …………………………………………………………………….. 50

1 -7 – 1 – انواع فرار …………………………………………………………………….. 51

1 -7 – 1 – 1 – انواع رویکردها در خصوص علل فرار …………………………… 53

1 – 7 – 2 – زنان خیابانی چگونه متولد می شوند ……………………………. 55

1 – 7 – 3 – مردان خیابانی در کمین دختران خیابانی…………………………… 57

1 – 7 – 4 – پیامدهای فرار دختران ………………………………………………. 61

1 – 8 – شمارش سرانگشتی زنان خیابانی …………………………………… 65

1 – 9 – میانگین سن دختران فراری ……………………………………………. 71

1 – 10 – موج سوم انتقال ایدز به دلیل رفتاریهای جنسی ……………….. 74    

1 – 11 – راهکارهای پیشگیری وکاهش اسیب های اجتماعی فرار …………. 76

– 12 – بررسی مشکلات اجتماهی وروان شناختی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی….77

– فصل دوم ( نگاهی به مبانی معماری وطراحی )

2 – 1 – حرکت وتحول ……………………………………………………….. 80

2 – 2 – فضای سبز …………………………………………………………… 83

2 – 2 -2-  انواع فضاهای به وجود امده……………………………………. 84

2 – 3 – عناصر مهم در طراحی محوطه ………………………………………. 86

2 – 3 – 1 – عنصر گیاه در فضای سبز ……………………………………….. 88

2 – 3 – 2 – انتخاب مصالح …………………………………………………. 90

2 – 3 – 3 – عنصر اب در فضای سبز ………………………………………….. 92

2 – 4 – قرارگاه فیزیکی …………………………………………………………… 95

2 – 5 – نقش واهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی……….. 95

2 – 5 – 1 – خلوت – قلمروپایی – فضای شخصی……………………………… 96

2 – 6 – روانشناسی اشکال هندسی ورنگ ها ……………………………… 98

2 – 7 – ماهیت انسان ونیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل…………. 101

2 – 8 – نیلوفر نماد چیست …………………………………………………… 118

2 – 8 – 1 – جشن نیلوفر ………………………………………………………. 121

فصل سوم ( مطالعات شهر کرمانشاه )  

3 – 1 – ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه…………………………………. 122

3 – 1 – 1 – وضعیت بارندگی ……………………………………………………… 123

3 – 1 – 2 – وضعیت تابش …………………………………………………………. 124

3 – 1 – 3 –  جهت وزش باد ……………………………………………………… 124

3 – 1 – 4 – بادهای مهم استان ………………………………………………… 124

3 – 1 – 5 – درجه حرارت ……………………………………………………… 125

3 – 1 – 6 – جهت یابی سایت …………………………………………………….. 126

3 –  2 – طبقه بندی اقلیم کرمانشاه ………………………………………… 127

3 – 2 – 1 – جغرافیا وموقعیت ……………………………………………… 127

3 – 2 – 2 – ناهمواری های استا……………………………………… 128

3 – 2 – 3 – پوشش گیاهی استان ……………………………………….  129

3 – 2 – 4 – مراتع استان ……………………………………………………. 132

3 – 3 – مردم شناسی وفرهنگ وجمعیت……………………………………….. 132

 3 – 4 – مذهب ………………………………………………………………… 133

3 – 5 – زبان …………………………………………………………………….. 133

3 – 6 – آثار تاریخی ………………………………………………………………. 133

3 – 6 – 1 – طاق بستان ……………………………………………………….. 135

3 – 6 – 2 – بیستون …………………………………………………………….. 135

3 – 6 – 3 – آثار تاریخی دوره قاجار ……………………………………………….. 135

فصل چهارم(بررسی الگوهای نمونه)  

4-1- مفاهیم اساسی در مددکاری اجتماعی……………………………………. 137

4-1-1- تعاریف مددکاری اجتماعی …………………………………………………… 137

4-1-2-مددکاران اجتماعی ونقش آنها ……………………………………………… 139

4-1-3-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی  …………………………………… 139

4-2-معلولین اجتماعی …………………………………………………………………. 141

4-5- خانه سلامت ……………………………………………………………… 142

4-5-1- نحوه ی  ارائه خدمات به دختران فرار ی………………………………….. 146

4-5-2- شرایط پذیرش ……………………………………………………………….. 147

4-5-3- اشکالات وکمبودهای موجود در این مکان ………………………………… 148

4-6- مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده …………………………………….. 148

4-7- کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی …………………………………………… 149

4-7-1-روش های ترخیص از این مرکز ………………………………………………….. 149

4-8- معرفی برنامه اورژانس ……………………………………………………………. 153

4-8-1-ضرورت  راه اندازی اورژانس اجتماعی …………………………………. 154

4-8-2-جایگاه خانواده در اورژانس اجتماعی …………………………………………. 155

4-8-3-اورژانس اجتماعی چگونه باید عمل کند ………………………………………. 155

4-9- قانون مجازات اسلامی در برابر معضل فرار ……………………………………. 156

4-9-1- اقدامات جامعه در برابر فرار دختران………………………………………….. 157

4-10- بررسی پدیده فرار دختران در شهر کرمانشاه ………………………………. 157

4-11- مقالات وتحقیقات  انجام شده در این زمینه ………………………………….. 159

4-12- پیشنهادات ………………………………………………………………………… 191

4-13-اصل 21 قانون اساسی …………………………………………………………. 192

فصل پنجم  ( معرفی سایت )

5-1- دلایل انتخاب سایت ( مکان یابی ) ………………………………………………. 194

5-1-1- محل انتخاب سایت پروژه (سراب نیلوفر)   ……………………………………..201

5-2- تحلیل روند کار ……………………………………………………………………. 205

5-3- عکس های سراب نیلوفر ………………………………………………………… 206

5-3-1- عکس های سایت انتخابی برای مجموعه ……………………………………… 208

5-4-تحلیل سایت …………………………………………………………………………. 212

5-5- جدول اقیلم………………………………………………………………………..  213

5-6-  برنامه فیزیکی …………………………………………………………………. 214

5-7-  ساختار فنی و اجرایی و سازه ای  ……………………………………………… 224

5-7-1-تقسیم بندی سازه ها از نظر  مصالح و اجرا……………………………………. 224

5-7-2- تاسیسات مکانیکی …………………………………………………………….. 234

5-7-3- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق ……………………. 234

فصل ششم ( ارائه نقشه ها )

پیوست ……………………………………………………………………………….

سایت پلان ………………………………………………………………………..

پلان ها ………………………………………………………………………………

مقاطع ………………………………………………………………………………

نماها ……………………………………………………………………………….

منابع …………………………………………………………………………….. 237

پیشگفتار:

اینجانب پس از بررسی ها ومطالعات مکرر به این نتیجه رسیدم که برخی از مسائل اجتماعی مانند : اعتیاد – حودکشی – قاچاق – تکدی گری – سرقت  و کودکان آسیب دیده اعم از کودکان خیابانی و دختران فراری، روسپیگری،  علیرغم منع

قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی روندی افزایشی دا رند و شادابی و طراوت حیات اجتماعی را بشدت تهدید میکنند، بطوریکه اکثریت مردم و مسئولان جامعه نسبت به آنها اشتغال ذهنی پیداکرده و نگرانی خود را نسبت به گسترش آنها ابراز میدارند.

فرار دختران از خانه اگر چه در نگاه اول پدیده ای فردی است اما با توجه به پیامد های سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی ایجاد می کند،و  منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تشکیل باندهای فساد و فریب سایر زنان ودختران، رواج روسپیگری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و… می شود. این پدیده سبب می شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیافتد.

فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از عوامل مؤثر خانوادگی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است که شناخت آنها مستلزم

تلاش علمی دقیق و جامع است.

 به همین جهت با درک شرایط حساس و ضرورتهای امروز و فردای جامعۀ ایران در روند تحولات جهانی و جایگاه و نقش  علم معماری در کاهش آسیبها ودر راستای پیوند جامعه شناسی  با واقعیتهای امروزی جامعۀ ایران با همفکری، و هم راهی محققان اجتماعی، مسئولان، مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط حرکتی در جهت شناخت علمی آسیبهای اجتماعی را آغاز نمود.

هدف اصلی این حرکت  بیان آسیبهای اجتماعی عمده در ایران، توصیف ویژگیهای هر یک از این آسیبها، ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش آنها و بالاخره ارائۀ راهبردهای مناسب مبتنی بر یافته های علمی واصول تاثیر گذار معماری  برای اصلاح  وضع موجود در جهت مواجهه خردمندانه با آسیب ها و برنامه ریزی علمی و اقدامات همه جانبه و هماهنگ در راستای درمان و پیشگیری آنهاست.

امید است  پروژه وطرح حاضربتواند ضمن پاسخگویی به پرسشهای اساسی وارائه راهکار وطرحی نو در زمینۀ آسیب های اجتماعی مؤثر واقع شود و بتواند  سطح آگاهی و دانش افراد را ارتقاء بخشد  همچنین دید اجتماع را نسبت به این گروه از افرار اسیب دیده تغییر دهد چرا که  آنها معصومینی هستند که عمده شان در میان شوره زار هزار درد و مرداب فقر (اقتصادی ، اجتماعی)روئیده اند.

گروهی که گرچه در جامعه انگ میخورند و در رسانه گاهاً چهره ی ناخوشایندی از آنها به نمایش در می آید ، اما در واقع بازتاب واقعیت حاکم بر شرایط اجتماعی و نقص سیستم های خدمات اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی جامعه ما هستند.

پس در اینجا به تاکید باید گفت :«دختران  فراری نه معضل اند و نه آسیب » که در جهت رفعشان بکوشیم.

بلکه آنها را می توان تجلی دردناک کژیهای برخاسته از متن جامعه ای انگاشت ؛ که کاستی هایش را در واحدی به نام خانواده باز تولید می کند ، و در این چرخه عده ای بی گناه و مجبور به شرایط را (که دختران فراری نیز جزو این بی گناهان اند ) در معرض آسیب و شاید آسیب زائی قرار می دهند . پس معضل یا آسیب خواندن این گردد و گرچه بر سیل تاکید بر اختیار باشد )بدور از انصاف و معرفت است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 17 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:19

دانشگاه آزاد

واحد علوم تحقیقات

 

عنوان

بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 

      عنوان                                         صفحه 

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه                                              1

بیان مسأله                                         3                                            اهمیت و ضرورت پژوهش                                  6

اهداف پژوهش                                         8

فرضیه های پژوهش                                     8                              متغیرها                                             9

نام گذاری متغیر ها

تعریف متغیرها

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مبانی نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش       14

در حوزه نظریه انتخاب                             14

شرح حال پیشگام                              14

نظریه انتخاب                               15

اصول نظریه انتخاب                           18

اهداف درمانی نظریه انتخاب                   19

نیازهای اساسی                              20

دنیای کیفی                                 24

رفتارکلی                                   26

مسئولیت                                    28

مشاوره گروهی                               29

تغییرات افراد درگروه                       30

عوامل درمانی در گروه                       31

فرآیند مشاوره گروهی                        32

واقعیت درمانی گروهی                        34

نقش رهبر درواقعیت درمانی گروهی              38

راهبرهای درمانی نظریه انتخاب                38

فرآیند درمان                              39

2-1-2- در حوزه تمایز یافتگی                      41

تاریخچه خانواده درمانی                   41

خانواده درمانی سیستمی                    43

نظریه و روال کار در رویکرد بوئن          47

نظریه نظام های خانواده                   50

هشت مفهوم نظری بوئن                      51

اهداف درمان                              60

فنون درمانی                              61

درمان بوئنی با زوج ها                    61

ارزشیابی درمان، نظریه ونتایج             64

2-1-3- در حوزه صمیمیت                          65

تعریف صمیمیت                                65

صمیمیت چیست                                 67

ابعادصمیمیت                                 67

مواضع نظریه پردازان در رابطه با صمیمیت       75

صمیمیت از دیدگاه استرنبرگ                     75

صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی(مدل تعاملی وترکیبی)78

صمیمیت از دیدگاه وارنینگ(مدل ترکیبی)        78

صمیمیت از دیدگاه آدلرین ها(رویکرد سیستماتیک)81

صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان        82

صمیمیت ازدیدگاه اسپنسر                      82

صمیمیت ازدیدگاه بیورکوویش و کاردون          84

صمیمیت ازدیدگاه فارمن (مدل رشدی)            84

صمیمیت از دیدگاه نظریه انتخاب               86

صمیمیت از دیدگاه بالبی(سبک دلبستگی فرد وارتباط آن با        روابط صمیمانه)                                  87

 

بررسی پیشینه مطالعاتی                           92

پژوهش ها ی انجام شده در داخل کشور              92

پژوهش های انجام شده درخارج کشور               96

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه                                            105

جامعه آماری                                      105

حجم نمونه                                         105

شیوه ی نمونه گیری                                 106

ابزار اندازه گیری                                106

محاسبه پایایی                                     108

تعیین روایی محتوایی                               109

طرح پژوهش                                        110

برنامه آموزش                                     110

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها                         112

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه                                             113

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها                        113

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها                        123

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه                                             130

بحث پیرامون فرضیه های پژوهش                        130

بررسی فرضیه اول پژوهش                          133

بررسی فرضیه دوم پژوهش                         134

نتایج کلی پژوهش                                  134

محدودیت                                           136

پیشنهادها                                        136

پیشنهادهای کاربردی                          136

پیشنهادهای پژوهشی                           136

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوستها

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                صفحه

جدول(3-1)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه             107

جدول(3-2)پرسشنامه صمیمیت زناشویی بر حسب مولفه             108

جدول(3-3):محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری          109

جدول(3-4)دیاگرام طرح پژوهش                               111            

جدول(4-1) توزیع نمونه ها از نظر جنسیت                  113

جدول(4-2) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات            115

جدول(4-3) توزیع نمونه ها از نظر شغل                    117

جدول(4-4) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات همسر        118

جدول( 4- 5) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه)         119

جدول (4- 6) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                      121 

جدول( 4- 7) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح  عامل(گروه آزمایش و گواه)    122

جدول(4- 8) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                      124

جدول(4-9)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                              124

جدول (4-10)خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و پس آزموندر سطوح عامل (گروه آزمایش وگواه)      125

جدول(4-11)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                             126

 

جدول(4-12) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی                  127

جدول(4-13) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی                  128                                                                                                    128

 

                       فهرست نمودارها

عنوان                                        صفحه                                                                                                          

نمودار(4-1)مقایسه میانگین خرده مقیاسهای تمایزیافتگی قبل از آموزش نظریه انتخاب                              116

نمودار(4-2) مقایسه میانگین خرده مقیاسهای تمایزیافتگی بعد از آموزش نظریه انتخاب                              117

نمودار(4-3) مقایسه نمره کلی  خرده مقیاسهای تمایزیافتگی قبل و بعد ازآموزش نظریه انتخاب                        118

نمودار(4-4)مقایسه میانگین خرده مقیاسهای صمیمیت قبل از آموزش نظریه انتخاب                                    120

نمودار (4-5)مقایسه میانگین خرده مقیاسهای صمیمیت در ازدواج بعد از آموزش نظریه انتخاب                       121

نمودار (4-6)مقایسه میانگین نمره کلی صمیمیت قبل و بعد از آموزش نظریه انتخاب                                    123

 

 

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایزیافتگیو صمیمیت دانشجویان متاهل است.جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود در سال 1389 می باشد.حجم نمونه طبق اصول علمی60نفر و با استفاده از روش نموه گیری ساده انتخاب شد.جهت جمع آوری داده ها از دو ابزار عمده الف)پرسشنامه خود متمایز سازی ب)پرسشنامه صمیمیت زناشویی استفاده شد. این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جهت  تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس،فریدمن استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد:

1-میزان تمایزیافتگی دانشجویان که به نظریه انتخاب شیوه گروهی را دریافت کرده اندبه طور معنی داربالاتر ازمیزان صمیمیت کسانی است که آموزش رادریافت نکرده اند.

-میزان صمیمیت زناشویی دانشجویان که به نظریه انتخاب شیوه گروهی را دریافت کرده اندبه طور معنی داربالاتر از میزان صمیمیت کسانی است که آموزش را دریافت نکرده اند.

کلید واژه:نظریه انتخاب،تمایزیافتگی،صمیمیت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:16

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد M.A””

گرایش : خانواده

  

عنوان:

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه. جامعه آماری تحقیق عبارتست از کلیه مصرف کنندگان شیشه مراجع کننده به سه مرکز ترک اعتیاد که  از اسفند93 تا اردیبهشت ماه سال  مراجعه کرده اند. حجم نمونه در این پژوهش 100 نفر هستند . .با توجه به نمونه ها که وجود دارد و کار شبه آزمایشی است تعداد حجم نمونه 30 نفر است که به دو گروه 15 نفره تقسیم شده است .جهت جمع آوری داده ها ازدو  ابزار عمده پرسشنامه  الف)خود کارآمدی عمومی  شرر ب) عزت نفس  بزرگسالان کوپر اسمت. ا ین پژوهش از نوع  همبستگی و  جهت بررسی فرضیه ها از آزمون های آماری تحلیل کواریانس و فریدمن استفاده شد. کلیه مراحل آماری توسط20SPSS صورت می گیرد.

نتایج :. در این پژوهش تعداد30 نفر شرکت کردند از این تعدا 20 نفر مجرد و10 متاهل بوده اند .  تحصیلات شرکت کنندگان در این طرح 11نفر زیر دیپلم ،  5نفر دیپلم ،13 فوق دیپلم و  لیسانس  ، 1 نفر فوق لیسانس در مجموع تعداد 30 نفر در این طرح شرکت کرده اند . درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) تاثیرمثبت ومعنادارری دارد. نتایج تحلیل کواریانس فرضیه تحقیق در ارتباط با معناداری تفاوت نمرات مقیاس خودکار آمدی افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) در دو گروه آزمایش و کنترلوجود دارد .

کلید واژه: درمان مبتنی بر تعهد –عزت نفس-خود کارآمدی – شیشه

 

فصل یکم

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

موج نخست درمان رفتاری[1]  که از چارچوب مفهومی رفتارگرایی ریشه گرفته، به طور رسمی در دهه 1950 با معرفی درمان حساسیت ردایی منظم، و راهبردهای شرطی سازی عاملی و جایگزین های رفتاری برای روان تحلیلی شروع شد. دو ویژگی رفتار درمانی که آن را از مداخلات بالینی موجود در آن زمان متمایز می ساخت، عبارت از کاربرد اصول تحلیل رفتار، در کار بالینی و تأکید بر روی ارزیابی تجربی مداخلات رفتار درمانی بود.  اما درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش یک رویکرد موج سومی در نظر گرفته می شود.

زندگی سالم  یک مفهوم وسیع است و بصورت پیچیده ای با سلامت جسمانی، وضعیت روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و باورهای شخصی فرد و همچنین ارتباط او با عوامل محیطی برجسته در آمیخته و مرتبط است ت. از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ، مفهوم کیفیتسلامت زندگی  یک مفهوم فراگیر است که از سلامت فیزیکی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، سطح استقلال ، روابط اجتماعی و روابط با نهادهای برجسته محیط تاثیرمی پذیرد و برادراک فرد مبتنی است. در واقع کیفیت زندگی گستره ای است در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. کیفیت زندگی      یکی از نمودهای احساسات مثبت است که شامل رضایت از زندگی، احساس خوشبختی وشادکامی می باشد که جنبه هایی        از سلامتی آدمی به شمار می روند (سازمان بهداشت جهانی، 1379). اعتیاد یکی از مواردی است این سلامت را خدشه دار می کند .

با توجه به اهمیت مفهوم سلامت زندگی ، محققان در صدد شناسایی علل مهم مرتبط با آن هستند و در ای ن ن راستا به چند علت مرتبط با آن دست یافته اند. یکی از این متغیرها، احساس خودکارآمدی افراد است. خودکارآمدی بعنوان عاملی موثر بر کیفیت زندگی به درک فرد از مهارت ها و توانایی هایش در انجام موفقیت آمیز عملکردی شایسته تاکید دارد . احساس خودکار آمدی می تواند کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین خودکارآمدی می تواند عاملی حیاتی در موفقیت و شکست در سراسر زندگی باشد (بندورا، 2000) . بخصوص در بین افرادی که به اعتیاد آلوده هستند  همچنین بین خودکار آمدی و تیپ های شخصیتی رابطه قوی پیدا شده است. ادراک خودکارآمدی یک ساز و کار شناختی است که توانایی کنترل موارد ترسناک را در شخص ایجاد می کند و او را قادر می سازد تا با مشکلات روبرو شود. درک توانایی باعث می شود که شخص رفتارهایی را از خود دور کند. افرادی که دارای احساس خودکارآمدی واضح، هماهنگ و با ثبات هستند از سلامت روانشناختی بیشتری برخوردارند. این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیده اند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه و ارزیابی های این وقایع قرار می گیرند (بندورا، 1997).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:12

عنوان پایان نامه:

تأثیر آموزش بهبود نگرش¬ها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

کلیات پژوهش

مقدمه

روابط صمیمانه در بین افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین روابط صمیمانه بر بهزیستی فیزیکی، روانشناختی و بر توانایی افراد در جهت عملکرد مؤثر در زمینه­های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی مؤثر است. ایجاد و ابقاء روابط صمیمانه به وسیله پیوندهای هیجانی خاصی تقویت می­شود. همچنانکه روابط سالم در زندگی منافع و پیامدهای مثبتی را در بر دارد، روابط ناراضی‌کننده سلامت جسمی و روانشناختی افراد را به خطر می­اندازد. داشتن رابطه صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری است. تلاش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با وی همراه است (بطلانی، 1387).

عواملی که در روانشناسی، روابط نزدیک را تعریف می­کند عبارتند از درگیری احساس، تقسیم کردن افکار و احساسات و دلبستگی بین فردی یا تعهد. درگیری احساس مشتمل بر احساسات عاشقانه، گرمی و وفاداری به همسر می­باشد. تقسیم کردن احساسات به سهیم شدن زوجین در تجربه­های یکدیگر اشاره دارد و وابستگی و ایجاد تعهد میان زوجین خوشبختی آنان را به یکدیگر گره می­زند (تبعه امامی، 1382).

تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود می­اندیشند (آماتو[1]، 2004). تعهد به این صورت است که فرد همسرش را دوست می­دارد، به او وفادار است و از تمایل به درگیری به هر شکل و شمایل که باشد، اجتناب می­کند (کلارک[2]، ترجمه قراچه‌داغی، 1388).

در اواخر قرن بیستم، تعهد زناشویی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ پژوهشی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران زیادی برای پاسخگویی به این سوال که چرا بسیاری از زوجین علی­رغم فقدان رضایتمندی زناشویی همچنان به همسر و ازدواج خود پایبند و متعهد باقی می­مانند، تلاش کردند تا از طریق ارائه مدل­های مختلف به مفهوم­سازی و تبیین تعهد زناشویی بپردازند. به دنبال این امر، مدل­های نظری مختلف، مقیاس­ها و روش­های ارزیابی متعدد و تعاریف و مولفه­های زیادی پیرامون تعهد زناشویی مطرح شد (هارمون[3]، 2005).

از آن زمان تاکنون، تعهد زناشویی در همه حوزه­های مطالعاتی ازدواج و خانواده، وارد شد. بر این اساس، نه تنها تعداد مطالعاتی که مستقیماً در ارتباط با تعهد زناشویی و ابعاد آن است، به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش یافت، بلکه در اغلب مطالعاتی که تأکید اصلی آن­ها بر تعهد زناشویی نبوده نیز تعهد به عنوان یک متغیر مهم در حفظ و تداوم زندگی زناشویی مورد توجه قرار گرفت (آماتو، 2008).

روابط جنسی تنها هنگامی به معنای واقعی کلمه اغناء‌کننده خواهد بود که توأم با عشق­ورزی باشد؛ بدین معنی که قلب­ها و احساسات خود را با هم سهیم شوند. اغلب مردم به دنبال تجارب جنسی اغناء کننده نیستند، بلکه تنها به دنبال رضایت جنسی هستند. تنها با اصلاح و بهبود روش­های عشق­ورزی و نفوذ اجرای عمل جنسی، نمی­توان به اغنای جنسی دست یافت. رضایت و احساس اغنای درونی، تنها با بهبود و اصلاح رابطه­ای احساس و عاطفی میان دو انسان امکان­پذیر است (آنجلیس، ترجمه ابراهیمی، 1384).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:09

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

گرایش : خانواده

عنوان:

رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره  دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف از این پژوهش رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره  دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد است. جامعه آماری مورد نظر در عبارت از کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه 5 شهر مشهد است  در سال تحصیلی 1394-93  تحصیل می کند. .با توجه به نمونه ها که وجود دارد تعداد حجم نمونه 250 نفر است.جهت جمع آوری داده ها ازسه   ابزار عمده  الف )رضایت زناشویی انریچ ب) پرسشنامه سلامت عمومی ج) خود پنداره بک صورت پذیرفت.

نتایج :بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برتوانایی های ذهنی دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد.بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها بر کار آمدی شغلی دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد.بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها جذابیت جسمی دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد.بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها بر مهارت های اجتماعی دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد .بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها بر مهارت های اجتماعی دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد.بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها بر عیبها و حسن ها  دا نش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد.

کلید واژه: رضایت زناشویی –خود پنداره-سلامت روان-دانش آموزان –دبیرستان –ناحیه5

  

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1بیان مسله :

   ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها در سلامت جسمی و روانی فرد موثر است بلکه نقش مهمی را در ورود انسان به دوره ی بزرگسالی بر عهده دارد(موسوی،1386).

با ازدواج،خانواده تشکیل می شود و نظام خویشاوندی شکل می گیرد و نسل بقا می یابد ازدواج موفق پایه و بنیان عالی برای ایجاد خانواده شاد و مستحکم است( زابو[1]،ترجمه میر محمد صادقی1384).

ازدواج سنگ بنای خانواده و پاسخی جامعه پسندانه به یکی از نیازهای اساسی انسان ها برای تداوم نسل بشریت است.لزوم پایداری و تداوم محبت و تعلق انسان ها به یکدیگر از یک سو و حفظ اخلاق و روابط صحیح انسانها با یکدیگر و پرورش در محیط عاطفی سالم خانواده از سوی دیگر ضرورت ازدواج را بیش از پیش آشکار می سازد. و البته آسیب به خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماع موجب پیامدهای وخیمی در کل ساختار و نظام ارزشی فرهنگی یک جامعه خواهد شد(ثنایی،1375).  به طور سنتی و  معمول اساس تشکیل خانواده با ازدواج گذاشته می شود.همسر گزینی و پیمان زناشویی هر دو نشانه بالندگی و پیشرفت شخصی اند.گزینش همسر بی گمان یکی از مهمترین تصمیماتی است که در زندگی می گیریم(برنشتاین و برنشتاین،ترجمه نائینی و منشی 1380).

ازدواج بیش از هر ارتباط دیگری طرفین را مقید می سازد.همچنین زوجین از حق اشتباه کمتری برخوردارند آنچه دو نفرباید  پیش از ازدواج بدانند این است که ازدواج مسأله ای نیست که همه بر آن اشراف داشته باشند.ازدواج قدم گذاشتن در یک شراکت کاری است که معمولا جزئیات نحوه برخورد با مشکلات احتمالی به صورت کتبی ذکر می شود(گلاسر وگلاسر،ترجمه نیکو و برازنده ،1383).

امروزه زندگی انسان ها در تمامی ابعاد دستخوش تغییرات سریع و شگرفی شده است.زندگی زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست.اهداف،نقش ها ،وظایف و نحوه شکل گیری ازدواج در طول زمان تغییر یافته است(برنشتاین و برنشتاین،ترجمه نائینی و منشی،1380).

آنچه مسلم است روابط خوب به سادگی به دست نمی آید،بلکه به دست آوردن آن مستلزم تلاش مداوم و آگاهانه است. جرج لوینگر[2] می گوید :آنچه در ایجاد یک رابطه زناشویی خوب یا هر نوع رابطه ی رضایت بخش مهم است،میزان هماهنگی و تناسب شما با همدیگر نیست بلکه مهم آن است که چگونه  با ناسازگاری ها مقابله می کنید(کلینکه،ترجمه محمد خانی،1380). فردی که از نظر روانی سالم باشد زندگی زناشویی خوبی را خواهد داشت .زناشویی خوب به معنی آن است که تمام نیازهای روانی و جسمانی جنسی در محیط خانواده تامین شود.سلامت روانی یکی از عوامل مهم در رضایت زناشویی است  ). انسان موجودی اجتماعی است و نیاز پیوستگی یکی از نیازهای مهمی است که او را به سمت ارتباط با دیگران سوق می دهد . برایند ارضای نیازهای گوناگون و متعدد زیستی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی موجب تمایل به برداشتن اولین گامهای زندگی اجتماعی در انسان گردید ، یعنی زندگی در کنار و همراه با جنس مخالف به ذهن آوردن پیشینه تمایل به جنس مخلف و سوق دادن ذهن به انگیزه این رفتار موید آن است که انسان از ابتدا علاوه بر ارضای نیازهای فیزیولوژیایی در پی ارضای نیازهای ، روانی ، عاطفی و اجتماعی خود نیز بوده است . فرشته فرخ دوست و همکاران (بررسی روابط درون خانواده با تکیه بر موقعیت های اجتماعی و فرهنگی در انسجام خانواده ها ) رضایت مندی زناشویی را اینگونه تعریف می کند : (( رضایت مندی زناشویی را بیشتر به صورت نگرش ها یا احساسات کلی فرد درباره همسر و رابطه اش تعریف می کنند  یعنی رضایت مندی زناشویی یک پدیده زناشویی یک پدیده درون فردی از همسر و رابطه است . چنین تعریفی از رضایت مندی زناشویی نشانگر آن است که رضایت مندی یک مفهوم تک بعدی و بیانگر ارزیابی کلی فرد در رباره همسر و رابطه اش است . رضایت مندی زناشویی پیامد توافق زناشویی است و به صورت درونی احساس می شود . اصطلاح توافق زناشویی رابطه مناسب زن و شوهر را توصیف می کند .در رابطه با توافق بالا هر دو زوج به گونه ای رفتار ، تصور ادراک می کنند  . که گویا نیازها و انتظارهایشان بر آورده شده و چیزی وجود ندارد که  در رابطه شان خلل ایجاد کند  .در ازدواج بدون توافق زناشویی مشکلات موجود میان زوجین به حدی زیاد است که آن ها را از احساس بر آورده شدن نیازها و انتظارات باز می دارد اغلب زوج ها جایی بین این دو انتها قرار دارند و زمینه هایی از توافق و نبود توافق را تجربه می کنند .رضایت مندی زناشویی یک مفهوم کلی است که در وضعیت مطلوب روابط  زناشویی احساس می شود . از طرفی رضایت مندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در تمامی حیطه ها بهنجار گزارش می شود لوینسون و همکاران در سال1962 سلامت روان را این طور تعریف کرده اند که سلامت روان عبارت است از این که فرد چه احساسی نسبت به خود و دنیای  اطراف ،محل زندگی و اطرافیان دارد خصوصا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد چگونگی سازش وی با در آمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویش حائز اهمیت است(میلانی فر،1382).از نظر کاپلان و سادوک در سال1991 ،سلامت روان همان حالت بهزیستی و این احساس در فرد است که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی ها اجتماعی برای او رضایت بخش است .(پور افکاری 1373).سلامت یک خانواده باعث تربیت و پرورش کودکان سالم می شود .این سلامت از ابعاد روانی و جسمی را در بر میگیرد به عنوان مثال اگر کودک در محیطی سرشار از مهر و محبت بزرگ شود مسلما در سن بلوغ درگیر خیلی از مسائل نمی شود. یکی از ابعاد که خانواده در شکل گیری آن نقش دارد خود پنداره یا حرمت خود است .  خود پنداره نه محصول فرد به تنهایی و نه محصول خانواده  است، که ترکیبی از هر دو است. چگونگی رفتار ما ریشه در نگاهمان نسبت به خودمان دارد. باید به این نکته تاکید کرد که چنین تصویری می تواند با افزایش سطح خودآگاهی فرد نسبت به توانایی هایش، به تصویری مثبت و کارآمد تبدیل شود و در پی آن رضایت و لذت او … با وجود تفاوت جسمی با دیگران افزایش می یابد به تعبیر روانشناسانه، توانایی فرد در شناخت خود و آگاهی از خود به عنوان موجودی متمایز را (خود آگاهی) و پاسخ به سوال (من کیستم؟‌) همان چیزی است که خود پنداره نامیده می شود. هر چه پاسخ افراد به سوال (من کیستم؟) دقیق تر باشد، فرد از توانایی خودآگاهی بیشتری برخوردار خواهد بود درا ین دیدگاه خود (Self) محصولی اجتماعی است گروهی از روانشناسان اجتماعی که خود را (تعامل گرایان نمادین) یا کنش متقابل نمادی می نامند، معتقدند که افراد بر اساس اینکه دیگران در مورد آنها چه نظری دارند یا با آنها چگونه رفتار می کنند، در مورد خود اظهار نظر می کنند با توجه به موارد ذکر شده بر آن شدیم بررسی کنیم بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره  دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد رابطه وجود دارد ؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 17 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:06

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

نگارنده:

جواد کاظمی

اساتید راهنما:

دکتر سید جلال یونسی

دکتر منوچهر ازخوش

استاد مشاور:

محمد حسن فرهادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..6

-تعاریف متغیر ها……………………………………………………………………………………………8

تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………8

تعاریف عملی…………………………………………………………………………………………………………8

-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….9

اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………….9

اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………10

-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم(پیشینه تحقیق)

-نظریه های موجود در تبیین اعتیاد………………………………………………………………………..12

نظریه روان تحلیلگری…………………………………………………………………………………………….12

رفتارگرایان شناختی………………………………………………………………………………………………15

روان شناسی خود…………………………………………………………………………………………………..15

نظریه های زیستی روانی……………………………………………………………………………………16

نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد………………………………………………………………………….16

نظریه های مشوق مثبت اعتیاد……………………………………………………………………………17

نظریه های اجتماعی-فرهنگی…………………………………………………………………………….19

1-نظریه بی هنجاری………………………………………………………………………………………….19

2-نظریه انزواطلبی مرتون………………………………………………………………………………….20

3-نظریه برچسب زنی………………………………………………………………………………………..21

4-نظریه انتقال فرهنگی…………………………………………………………………………………….21

5-نظریه تفسیر انتخاب عقلایی………………………………………………………………………….23

متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد……………………………………………………………..24

متغیرهای روانشناختی……………………………………………………………………………………….24

تغییرات خلقی…………………………………………………………………………………………………..24

شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد……………………………………………………………………27

مکانیزم های زیست شناختی……………………………………………………………………………..28

مکانیزم های احتمالی………………………………………………………………………………………..29

تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل…………………………………………………..31

متغیرهای اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………..32

انواع مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….33

معروفترین داروهای اعتیاد آور………………………………………………………………….36

همراهی سوءمصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی………………………………..38

ابراز وجود:تعریف و مولفه های آن…………………………………………………………….40

-سبک های پاسخ……………………………………………………………………………………42

سبک غیر ابرازمندانه……………………………………………………………………………….42

سبک پرخاشگرانه……………………………………………………………………………………43

سبک ابرازمندانه……………………………………………………………………………………..44

ویژگی های رفتار ابرازوجودمندانه…………………………………………………………….46

مولفه های ابراز وجود………………………………………………………………………………47

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود……………………………………………………………47

مولفه های پنهان ابراز  وجود……………………………………………………………………50

حقوق و مسولیت های ابراز وجود……………………………………………………………..55

حقوق بشر برای ابراز وجود………………………………………………………………………55

-منابع تکوین خود………………………………………………………………………………….57

الف:خود مشاهده گری…………………………………………………………………………….58

ب:مقایسه اجتماعی………………………………………………………………………………..59

ج:پسخوراندهای اجتماعی……………………………………………………………………….60

آسیب شناسی روانی در سطح فردی…………………………………………………………61

افزایش خود مشاهده گری،کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی….62

کاهش خودمشاهده گری،افزایش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی…..63

پیشینه پژوهشی(بررسی متون)………………………………………………………………64

فصل سوم

نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………68

جامعه آماری………………………………………………………………………………………..68

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………68

ملاک های ورود به پژوهش………………………………………………………………….. 68

ملاک های خروج از پژوهش…………………………………………………………………68

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………….69

روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………….69

شیوه نمره گذاری پرسشنامه………………………………………………………………..70

شیوه ی جمع آوری داده ها…………………………………………………………………..70

روش اجرای پژ وهش……………………………………………………………………………70

چارچوب درمان…………………………………………………………………………………..71

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….71

ملاحضات اخلاقی………………………………………………………………………………..71

مقررات حاکم بر جلسات مشاوره گروهی………………………………………………72

پروتکل درمان………………………………………………………………………………….73

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل داده ها).

-یافته های توصیفی…………………………………………………………………………76

تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری):

بحث و بررسی یافته ها……………………………………………………………………80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….86

محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………….87

پیشنهادات…………………………………………………………………………………..87

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………….87

پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………….88

منابع……………………………………………………………………………………………90

پیوست………………………………………………………………………………………..98

پروتکل………………………………………………………………………………………..100

 

یکی از مشکلات  اساسی که جامعه امروزی با آن مواجهه است مسئله اعتیاد می باشد. بطوریکه امروزه اعتیاد بعنوان یکی از مشکلات جدی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است . این  روند ضربات قابل توجهی بر بنیادهای اخلاقی، اقتصادی ، و اجتماعی یک جامعه  وارده می نماید  و باعث می شود که از درون به فساد و انحطاط  کشیده شود .  بعبارت دیگر هیچ جامعه ای از این معضل  بطور کامل  مصون  نیست ( کجباف، 1390). مهم ترین عوارض روانی اعتیاد عبارتند از : افسردگی، اضطراب، فراموشی، روان پریشی و اختلالات مغزی، لیکن ازمشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد می توان از جرائمی مثل سرقت، فحشا و خشونت، افزایش مشاغل کاذب و کاهش کارآیی و تعداد بسیار زیادی خانواد ه های آشفته یا از هم گسیخته نام برد.(سازمان بهداشت جهانی[1]،2004) . این مشکلات با توجه به تعداد معتادان نیازمند توجه جدی می باشد.آمار اعتیاد در طی سال های  اخیر طبق مطالعات انجام شده در نوسان بوده است به گونه ای که در سال1390،این بر آورد در جمعیت 15 تا64 سال(طبق سرشماری سال1358 که معادل50 ملیون نفر بود)تعداد معتادان یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شد.(صرامی وقربانی،1392).برخی  از گزارش های ارائه شده در کشور ما شمار مصرف کنندگان مواد را  نزدیک به 8/1 تا 3/3 میلیون نفر اعلام کرده اند.(پژوهشگاه جهاد دانشگاهی1389). عوامل متعددی با اعتیاد در ارتباط  می باشد  مثل عوامل ژنتیکی، نوروبیولوژیکی، اجتماعی (مانند خانواده و محیط زندگی)،عوامل روانی و شخصیتی که  می توان  از آنها نام برد.(کیانی پور،1390).  در این بین به اعتقاد هانسن عوامل شخصیتی یکی از مهم ترین عوامل می باشد.(هانسن[2]،2001 ، نقل ازدوستیان و اعظمی1391). یکی از عوامل  مهم شخصیتی ابراز وجود می باشد. ابراز وجود عبارت است از توانایی فرد برای دفاع از خود و توانایی “نه گفتن”به تقاضاهایی که فرد نمی خواهد انجام بدهد.(زرگر و نجاریان1387).

تحقیات انجام شده نشان داده اند که  این متغیر رابطه نزدیکی با گرایش به مواد دارد، بطوریکه این مطالعات نشان داده اند  که بین کمبود این مهارت و بروز اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد. (فرانکن[3]1384 ؛ حاج حسنی،1390؛ دلاور و رشید،1383؛ ملک پور و قربانی، 1383).

در بحث درمان اعتیاد نیز،روش های متعددی برای درمان اعتیاد به مواد وجود دارد در حال حاضر بیشترین تا کید بر روی درمان های نگهدارنده متمرکز است.که پایه اصلی این درمان ها درمان دارویی می باشد. در سال های اخیر تمرکز صرف بر روی این درمان ها باعث شده است تا موفقیت چندانی به دست نیاید.(ریماز،1388) به نظر می رسد  بسیاری از معتادان دچار عود می شوندبنابراین استفاده از درمان های روانی و اجتماعی در کنار این درمان ها جایگاه و اهمیت خود را نشان داده است.(دباغی،اصغرنژاد1387 نقل از کمرزین1390)یکی از رواندرمانی های نسبتا جدیدرواندرمانی های مبتنی بر منابع شناخت خود می باشد( یونسی ، 1382) که بر گرفته از از کارهای یونگ [4]و شونمن [5]( 1984) می باشدکه به نظرمی رسد بتواند در بهبود این افراد موثر باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:03

دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 استاد مشاور:

دکتر اقبال زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و  ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد اول، اهداف براساس طیف سه درجه‎ای(1تا 67/1 نامطلوب، 68/1 تا 34/3 نسبتاً مطلوب و از 35/3 تا 5 مطلوب) مطابقت داده شدند. در رویکرد دوم از آزمون‏های تی تست تک گروهی، فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیری گام به گام برای تجزیه و تحلیل هشت سؤال مطرح شده در پژوهش استفاده شد. نتایج بررسی میزان تحقق اهداف، نشان داد که اهداف بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان در سطح مطلوبی از تحقق برخوردار هستند و اهداف بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی از تحقق برخوردار می‌باشند. تجزیه و تحلیل پنج سؤال اول که دوره‎های آموزش ضمن خدمت در بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان، بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان مؤثر بوده‎اند. تجزیه و تحلیل سه سؤال آخر پژوهش نشان داد که از میان چهار زیر شاخص‎ ویژگی‎ کارآموزان، تنها دو زیر شاخص آمادگی یادگیرنده و انگیزه انتقال توانایی پیش بینی متغیر ملاک را دارند. از میان هشت زیر شاخص مربوط به ویژگی‎ محیط کار، زیر شاخص‎های حمایت همکار، آزادی، مجوز سرپرست، انتطار از پیامد تلاش و حمایت سرپرست پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند. از میان سه زیر شاخص مربوط به ویژگی دوره آموزشی ضمن خدمت تنها دو زیر شاخص اعتبار محتوا و بازخورد، پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند.

کلیدواژه‎ها: اثر بخشی، اهداف آموزشی، دوره‎های آموزشی ضمن خدمت و بانک رفاه.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 1

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2)بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3)ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1)هداف کلی………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2)اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5)سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

1-6)تعریف عملیاتی و مفهومی متغییرها……………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1)اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-2)آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3)اثربخشی آموزشی………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-4)ارزیابی اثربخشی آموزش…………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2)مبانی نظری آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-1)مفهوم شناسی آموزش و آموزش کارکنان………………………………………………………………………. 11

2-2-2)اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………………….. 12

2-2-3)اهداف آموزشی نیروی انسانی………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4)انواع آموزش………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-5)روش های آموزش…………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-6)اصول آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-7)سطوح آموزش کارکنان در سازمان های صنعتی…………………………………………………………… 20

2-2-8)پیامدهای آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-9)مراحل آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-10)محتوای آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………….. 23

2-3) مبانی نظری ارزشیابی آموزشی…………………………………………………………………………………………… 24

2-3-1) مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی………………………………………………………………………………….. 24

2-3-2) تاریخچه ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-3) ضرورت ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3-4) ارزشیابی و برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………… 28

2-3-5) موانع اثربخشی دوره های آموزشی………………………………………………………………………………… 29

2-3-6) عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش کارکنان………………………………………………………………………. 29

2-4)مبانی نظری رویکردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی…………………………………………… 31

2-4-1)رویکرد ارزیابی مبتنی بر هدف………………………………………………………………………………………… 32

2-4-2)رویکرد فارغ از هدف…………………………………………………………………………………………………………. 34

2-4-3)رویکرد محاکمه قضایی……………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-4)رویکرد مرور حرفه ای………………………………………………………………………………………………………. 35

2-4-5)رویکرد ارزشیابی واکنشی…………………………………………………………………………………………………. 36

2-4-6)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-5) الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………………… 37

2-5-1) الگوی ارزیابی اثربخشی آموزشی کریک پاتریک…………………………………………………………… 38

2-5-2)الگوی ارزشیابی سیپ………………………………………………………………………………………………………. 44

2-5-3)مدل انتقالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-5-4) تیپولوژی مدل انتقالی……………………………………………………………………………………………………… 50

2-5-5)مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی…………………………………………………………………………………. 53

2-5-5-1)مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه………………………………………………………. 54

2-5-5-2)مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای مدل بازگشت سرمایه………………. 56

2-5-6)الگوی ارزشیابی IPOO………………………………………………………………………………………………….. 59

2-5-6-1)گام های فرایند ارزشیابی در مدل IPOO……………………………………………………………….. 60

2-6)الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش بانک رفاه………………………………………………………… 63

2-6-1)معرفی جامع الگوی انتقال یادگیری………………………………………………………………………………… 65

2-6-2)سؤال های مربوط به شاخص های الگو…………………………………………………………………………… 70

2-7)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-7-1)تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………………… 73

2-7-2)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………. 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 77

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-2)روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2-1)روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-3)جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-3-1)جامعه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-3-2) نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

3-4)ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-5)پایایی و روایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-5-1)پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-5-2)روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-6)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………. 82

3-6-1)سطح توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………. 82

3-6-2)سطح استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………. 82

3-7)روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 83

4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4-2)یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 84

4-3)یافته های استنباطی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 88

4-4)یافته های جانبی ………………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 134

5-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 135

5-2)بحث و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 136

5-3)محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 144

5-4)پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 144

5-5)پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… 145

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 146

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………. 151

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی...
ما را در سایت دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دنبال می کنید

نویسنده : پایان نامه روانشناسی بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 18:00

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی

گروه مشاوره

 پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

گرایش خانواده

 عنوان:‌

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

 

استاد راهنما:

دکترناصر یوسفی

استاد مشاور:

دکتر احمد امانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره­ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق  زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره­ی شهر اشنویه در سال 1393 بود.

در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی  به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی و کنترل، استفاده شده است. تأثیر رویکرد ارتباطی ستیر  به عنوان متغیّر مستقل بر میزان میل به طلاق و فرسودگی زناشویی زوجین به عنوان متغیّر­های وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین  (زوجین ) اعم از مراجعان خود ارجاعی که به مراکز مشاوره شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی در سال 92-93رجوع کرده بودند. شیوه­ی نمونه­گیری این پژوهش، نمونه­گیری هدفمند می­باشد. با استفاده از تکمیل کردن پرسشنامه­ی خود گزارش­دهی فرسودگی زناشویی و میل به طلاق و مصاحبه از طریق مشاور با زوجینی که تمایل به همکاری داشتند از این جامعه 40 زوج (20زوج گروه آزمایش و 20 زوج گروه کنترل) انتخاب شدند اما به دلیل ریزش در گروهها تعداد زوجین به 15 زوج در هر گروه تقلیل یافت . ابزارهای پژوهش حاضر شامل آزمون­های  پرسش­نامه­ی میل به طلاق ومقیاس فرسودگی زناشویی بر روی هر دوگروه آزمون شد و مشاوره­ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر  به مدت 7 جلسه­ی 60دقیقه­ای  در هفته  در مورد گروه آزمایش اعمال شد و اما گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت ننمود یک هفته بعد از خاتمه­ی آموزش پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام گردید. لازم به ذکر است که زوجین گروه آزمایش همراه هم در جلسه­های مشاوره­ی گروهی شرکت کردند نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در نتایج حاصل از پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل، نشان داد. بدین معنی که میزان متغیرهای وابسته در آزمودنی­های گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت(001/0>( p. پس می­توان نتیجه­گیری نمود که مشاوره­ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر در کاهش فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده تاثیر­گذار بوده است.همچنین مشاوره­ی گروهی مبتنی بر رویکرد ستیر بر روی خرده مقیاس­های فرسودگی زناشویی شامل خستگی جسمی، خستگی روانی، خستگی روانی و میل به طلاق شامل بعد تمایل برای خارج شدن ومسامحه تأثیر گذار بوده است(001/0>( p.

کلید واژه ها: رویکرد ارتباطی ستیر، فرسودگی زناشویی، میل به طلاق.

فهرست مطالب                                                                                                                                                                        

عنوان

 فصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………

 

   
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2  
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3  
1-3 – ضرورت و کاربردپژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5  
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6  
1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………6

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………7

1-5-1- فرضیه کلی…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2- فرضیه های ویژه……………………………………………………………………………………………………………7

1-6- تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-1- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….7

 
فصل دوم (پیشینه و ادبیات پژوهش) ………………………………………………………………….
2- 1- تعریف     مفاهیم…………………………………………………… 10  
 
2-1-1- فرسودگی زناشویی(دلزدگی زناشویی)……………………………………………………………………….10

2-1-1-1- تاریخچه وتع